Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Innovation

Växande företag är en viktig faktor för att skapa nya arbetstillfällen och sörja för ekonomisk tillväxt i samhället. Syftet med Mistra Innovation är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersialiserbara och miljöanpassade produkter och processer. Mistra Innovation riktar sig till samtliga små och medelstora teknikföretag med verksamhet i Sverige, exempelvis inom livsmedels-, energi- och återvinningsindustrin.

Vad är utmaningen?

Växande företag är en viktig faktor för att skapa nya arbetstillfällen och sörja för ekonomisk tillväxt i samhället. Många små och medelstora företag har potential att växa, men uppger att de själva inte har resurser eller möjlighet att satsa på forskning och utveckling. Små och medelstora företag behöver därför hjälp för att i samarbete med universitet, högskola och forskningsinstitut utveckla nya produkter och processer.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Syftet med Mistra Innovation är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersialiserbara och miljöanpassade produkter och processer. Upplägget liknar det i Mistras och SSFs tidigare forskningsprogram ProEnviro. Mistra Innovation riktar sig emellertid inte bara mot verkstadsindustrin utan mot samtliga små och medelstora teknikföretag med verksamhet i Sverige, exempelvis inom livsmedels-, energi- och återvinningsindustrin.

Forskningsprojekten genomförs i aktivt samarbete mellan företag, högskola och institut — projektledaren är dock anställd på företaget. Målet är att vara ledande i forskningen inom de valda projekten. Därför premieras samarbete i små nätverk mellan nationella och eventuellt internationella parter.

Forskningen inriktas på områden som anses vara av största betydelse för den industriella konkurrenskraften. Det kan gälla produktutveckling, konstruktion eller produktion, produktstöd, underhåll och återvinning — allt utgår från ett livscykelperspektiv för att förbättra miljöprestanda. Visionära och kreativa förslag, med hög potential och högt risktagande, ges särskilt utrymme.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Varje projekt utvärderas av ett vetenskapligt råd bestående av aktiva forskare vid universitet, högskola eller institut. Projektens industriella och affärsmässiga relevans säkras genom att ett industriellt råd med representanter från svensk industri aktivt deltar i utvärdering av projekten. På detta sätt uppnås både kunskapsuppbyggnad i företagen och vetenskaplig kvalitet. Stödet till de olika projekten är också avsett att förbättra samverkan mellan företag och akademi.

Programmets målsättning är att implementera resultaten av forskningen i svensk industri. På så sätt kan Mistra Innovation bidra till Sveriges framtida tillväxt och förbättrade miljö.

Programtid: 2012-2019

Finansiering: Mistra investerade 89 MSEK.

Programvärd: Mistra

Programchef: Lars Frenning

Programstyrelsens ordf:
Billy Fredriksson

Kontakt hos Mistra: Christopher Folkeson Welch

Programmets webbplats:
mistrainnovation.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling