Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Innovation 23

Syftet med Mistra Innovation är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Programmet avslutades 2023 men vissa av projekten avslutas under våren 2024.

Vad är utmaningen?

Många små och medelstora företag är innovativa och har potential att växa, men uppger att de själva inte har resurser eller möjlighet att satsa på forskning och innovation. Små och medelstora företag behöver därför hjälp för att i samarbete med universitet, högskola och forskningsinstitut utveckla nya produkter och processer som minskar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Syftet med Mistra Innovation är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Mistra Innovation 23 är en fortsättning på den tidigare satsningen Mistra Innovation som avslutades 2019. Programmet riktar sig till samtliga små och medelstora teknikföretag med verksamhet i Sverige, exempelvis inom livsmedels-, energi- och återvinningsindustrin.

Forskningsprojekten genomförs i aktivt samarbete mellan företag, högskola och institut, projektledaren är anställd på företaget. Inom Mistra Innovation 23 ingår minst två företag i varje projekt. Syftet är att bidra med kunskap och resultat som blir mer generellt tillämpbara och minska projektens sårbarhet. Målet är att vara forskningsledande inom de valda projekten.

Forskningen inriktas på områden som anses vara av största betydelse för den industriella konkurrenskraften. Det kan gälla produktutveckling, konstruktion eller produktion, produktstöd, underhåll och återvinning — allt utgår från ett livscykelperspektiv för att förbättra miljöprestanda. Visionära och kreativa förslag, med hög potential och högt risktagande, ges särskilt utrymme. Projektansvariga från de olika projekten möts för att utbyta tankar och erfarenheter för att hitta synergier och samverkanfördelar.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Varje projekt utvärderas av ett vetenskapligt råd bestående av aktiva forskare vid universitet, högskola eller institut. Projektens industriella och affärsmässiga relevans säkras genom att ett industriellt råd med representanter från svensk industri aktivt deltar i utvärdering av projekten. På detta sätt uppnås både kunskapsuppbyggnad i företagen och vetenskaplig kvalitet. Stödet till de olika projekten är också avsett att förbättra samverkan mellan företag och akademi.

Programmets målsättning är att implementera resultaten av forskningen i svensk industri och utveckla konkurrenskraftiga produkter, processer eller tjänster som minskar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling. På så sätt kan Mistra Innovation 23 bidra till Sveriges framtida tillväxt och förbättrade miljö.

Programtid: 2020-2023

Finansiering: Mistra investerar 46 MSEK

Programvärd: Mistra

Programchef: Lars Frenning

Programstyrelsens ordf:
Billy Fredriksson

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
mistrainnovation.se

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling