Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Indigo

Den internationella klimatpolitiken har gjorts framsteg. Forskningsprogrammet Mistra Indigo, som avslutades 2015, arbetade med att följa och stödja den utvecklingen. Men även med att ta verktyg och instrument som inte är beroende av det internationella ramverket.

Globala utsläppsminskningar med nationella åtgärder

Vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 misslyckades världens länder att enas om gemensamma åtgärder. Ansträngningarna kom istället att fokuseras på att nå utsläppsminskningar med hjälp av nationella klimatpolicyer. Mistra Indigo startade 2012 med syftet att analysera detta så kallade ”bottom-up”-perspektiv. Programmet förde samman ledande experter på ekonomiska och miljöpolitiska styrmedel från IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet och Resources for the Future i USA. Uppgiften var att öka kunskapen om hur nationella styrmedel bäst bör utformas för att ge långsiktiga och kostnadseffektiva sänkningar av de globala klimatutsläppen – oberoende av det internationella ramverket.

Vilka resultat har programmet givit?

Forskarna i Mistra Indigo har bland annat studerat klimatpolitikens fördelningseffekter, samspelet mellan klimatpolitik och styrmedel för teknikutveckling samt industrins roll i klimatarbetet. En stor del av forskningen fokuserade på EU och USA, två regioner som ger stora bidrag till de globala utsläppen av växthusgaser.

Forskarna har också studerat hur ett robust handelssystem för kolmarknader bör utformas. Bland annat hur olika regionala marknader skulle kunna länkas ihop, men också hur prissättningen på utsläppsrätter påverkar långsiktiga investeringar i förnybar energi. Mistra Indigo har även studerat samband mellan luftföroreningar och klimatpolitik, och givit förslag på hur man kan utforma styrmedel som ger maximal miljönytta till så låga samhällskostnader som möjligt.

Vilka har nytta av forskningen?

Forskarna har under hela programtiden arbetat nära beslutsfattare inom politik, myndigheter och näringsliv. Resultaten har publicerats i ett antal policyrapporter och rekommendationer, som spridits genom workshops och andra evenemang.

Mistra Indigo har bland annat givit viktiga bidrag till det globala klimatarbetet. Forskarna tog fram underlag till Sveriges klimatdelegation i de FN-ledda förhandlingar som ledde fram till den globala överenskommelsen vid klimatmötet i Paris 2015

Forskningen inom Mistra Indigo har på ett bra sätt belyst klimatfrågan och hur den internationella och nationella klimatpolitiken påverkar det industriella systemet. Mistra Indigo har också på ett innovativt sätt, bland annat med Industry Reports, lyckats nå ut till industrin med forskningsresultat och lockat till vidare fördjupning i talrika referenser.

Programtid: 2012-2015

Finansiering: Mistra investerade 25 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef: Åsa Löfgren

Programstyrelsens ordf:
Inge Horkeby

Kontakt hos Mistra: Thomas Nilsson

Programmets webbplats:
indigo.ivl.se

Ytterligare information om programmens olika delar och överblick över de policyrapporter som producerats finns i årsrapporterna.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling