Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Food Futures

Mistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient.

Vad är utmaningen?

Vårt nuvarande livsmedelssystem beräknas stå för 20–30 procent av de globala växthusgasutsläppen. Uppskattningar visar att en tredjedel av världens odlade mat blir till matavfall. Och livsmedelsproduktion och markanvändning leder till förlust av biologisk mångfald, föroreningar och negativ miljöpåverkan på mark och vatten. Samtidigt har aktörerna, särskilt inom primärproduktionen, uttalade problem att nå lönsamhet, vilket ytterligare begränsar möjligheterna för innovation och utveckling i livsmedelssystemet. Dessutom ökar undernäring och fetma hos befolkningen och därmed förknippade hälsokostnader.

För att möta utmaningarna behöver sättet vi producerar och konsumerar mat förändras i grunden.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient. Målen och åtgärderna kommer att analyseras i ett globalt sammanhang för att säkerställa att nationella lösningar bidrar till de globala utvecklingsmålen.

Programmet ska utvärdera nuläget och identifiera hinder och möjligheter för hur målen ska uppnås samt indikatorer för att utvärdera och säkerställa framstegen. Mistra Food Futures kommer också att identifiera och utveckla åtgärder för hur den svenska jordbrukssektorn ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045, samt se effekter på andra miljömål och andra målsättningar i samhället.

För att lyckas med en genomgripande förändring av det svenska livsmedelssystemet kommer Mistra Food Futures att identifiera implementeringsstrategier, både i ett kortare och ett längre perspektiv. Detta för att snabbt bidra till en förändring men också till en långsiktig transformation.

Programmet är en helt unik möjlighet för oss att skapa en vetenskapligt baserad plattform som tar ett helhetsgrepp på livsmedelssystemets utmaningar. Vi fokuserar på samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling (miljömässig, ekonomisk och social) och resiliens och etablerar samarbete tvärs över flera olika vetenskapliga fält och med aktörer som alla behövs för hållbarhetsomställningen. Ingen aktör eller vetenskapligt fält kan göra detta ensam, men tillsammans har vi unika möjligheter!

Helena Hansson, professor vid SLU och programchef för Mistra Food Futures

Vilka kommer att ha nytta av programmet?

För att ta ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla delar kommer akademin att arbeta i nära samarbete med myndigheter, företag, branschorganisationer och konsumenter. Målet är att bli en plattform som vilar på aktuell forskning och främjar samarbete och innovation.

SLU är programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden, samt andra universitet och nyckelaktörer inom livsmedelsindustrin.

Video om Mistra Food Futures

Programtid: 2020-2024

Finansiering: Mistra investerar 64 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 16 MSEK.

Programvärd: SLU

Programchef: Helena Hansson

Programstyrelsens ordf:
Annica Sohlström

Kontakt hos Mistra: Lisa Almesjö

Programmets webbplats:
mistrafoodfutures.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling