Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra EviEM

Samhället vidtar kontinuerligt åtgärder för miljön, men ibland utan tillräckliga kunskaper om effekten av de olika insatserna. Finns det vetenskaplig evidens för de miljövårdsinsatser som görs? Är de kostnadseffektiva? Kan de rentav vara skadliga? Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) arbetar för en miljövård som står på vetenskaplig grund. Genom systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor ska beslutsunderlaget i det svenska miljöarbetet förbättras.

Vad är utmaningen?

Samhället vidtar kontinuerligt åtgärder för miljön, men ibland utan tillräckliga kunskaper om effekten av de olika insatserna. Finns det vetenskaplig evidens för de miljövårdsinsatser som görs? Är de kostnadseffektiva? Kan de rentav vara skadliga? Inte heller känner man alltid till vilka effekter en viss miljöpåverkan har eller i vad mån en förändring i naturen beror på mänsklig verksamhet. Denna brist på kunskap gör det svårare att möta hot mot miljön på ett adekvat sätt. Den gör det också svårt att använda resurserna effektivt.

Hur kan EviEM bidra till en lösning?

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) arbetar för en miljövård som står på vetenskaplig grund. Genom systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor ska beslutsunderlaget i det svenska miljöarbetet förbättras. För att kartlägga det vetenskapliga underlaget för olika miljöfrågor används en metod som kallas systematisk utvärdering (eller systematisk litteraturöversikt).

”EviEM ska bidra till en miljövård som vilar på solid kunskapsgrund. Beslutsunderlagen blir bättre, och förhoppningsvis blir också miljövården det. Alla de utvärderingar vi gör svarar mot uttryckliga behov hos myndigheter och andra beslutsfattare.”

Under en systematisk utvärdering söker man på ett noga planerat och dokumenterat sätt upp alla vetenskapliga publikationer som kan vara av intresse i sammanhanget. Resultaten från de studier som visar sig användbara ställs sedan samman och jämförs med varandra. Även i det skedet dokumenteras arbetet mycket noga, vilket gör att utvärderingen och dess bedömningar i efterhand går att granska i detalj. Ett grundläggande syfte med evidensbaserad miljövård är att miljövårdsresurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Systematiska utvärderingar ligger till grund för all evidensbaserad verksamhet, inte bara på miljöområdet. Mistra EviEM:s arbete med evidensbaserad miljövård är i det närmaste unik i Sverige och har få internationella motsvarigheter. Däremot finns förebilder inom andra områden, inte minst det medicinska.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Mistra EviEM granskar och redovisar det vetenskapliga underlaget men ger inga rekommendationer om hur resultaten ska användas. Alla utvärderingar som görs har istället tydliga mottagare.

Oftast är det myndigheter och andra beslutsfattare och intressenter på miljöområdet som föreslår ämnena för EviEM:s utvärderingar. De ska sedan kunna dra nytta av resultaten och omsätta dem i praktisk miljövård. Det slutliga avgörandet om vilka frågor som ska utvärderas tas av EviEM:s fristående exekutivkommitté.

”För oss på Miljödepartementet är det centralt att veta att våra miljöåtgärder har vetenskapligt stöd.  Jag tror att EviEM kan hjälpa oss göra rätt saker.”

Varje utvärdering drivs som ett projekt av en särskilt tillsatt grupp, bestående av forskare inom det aktuella området samt en projektledare från EviEM-sekretariatet. Resultaten publiceras i utförliga vetenskapliga rapporter, men EviEM kommer också att sammanfatta dem på svenska i populärvetenskaplig form.

De tre första utvärderingarna inleddes hösten 2012. Varje utvärdering tar normalt 1–2 år att genomföra, och när verksamheten är i full drift bör EviEM kunna hantera 4–5 sådana studier parallellt.

Programtid: 2012-2017

Finansiering: Mistra investerade 66 MSEK.

Programvärd: Stockholm Environment Institute

Programchef: Sif Johansson

Programstyrelsens ordf:
Lisa Sennerby Forsse

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
eviem.mistraprograms.org

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling