Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Environmental Communication

Utvecklar miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle.

Mistra Environmental Communication är ett fyraårigt forskningsprogram som har målet att utveckla kommunikationen inom miljö- och hållbarhetsområdet. Från att vara något som idag ofta är enkelriktat till att bli en verklig dialog mellan olika parter, även när dessa har skilda åsikter och intressen.

Vad är utmaningen?

Vi står inför allvarliga globala utmaningar vad gäller såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Polarisering kring hur vi ser på dessa problem ökar. En anledning till det är att inte alla de medborgare och aktörer som borde vara med i diskussionen om det framtida samhället är med på tåget. Informationen och kunskapsspridningen är ofta enkelriktad. En utmaning är därför att skapa en fungerande kommunikation mellan alla olika parter, där alla oavsett åsikt kan vara del av meningsskapandet. Det är först när vi kommer dit som kommunikationen om våra globala utmaningar kan få mening och verkligt innehåll.

Miljökommunikation handlar inte om att forskare lättare ska få ut sina budskap, utan om att skapa en flervägskommunikation som tar konflikt- och maktaspekter på allvar.

Hur kommer programmet att bidra till lösning?

Programmet har en tvärvetenskaplig ansats där forskare från en rad vetenskapliga discipliner samarbetar med icke-akademiska partners för att både skapa ny kunskap och hitta lösningar i praktiken. Genom interaktion mellan medverkande partners vill programmet utveckla kunskaper som sedan kan översättas till nya kommunikationspraktiker.

Programmets bredd ökar förutsättningen för att nya praktiker ska kunna utvecklas. När programmet går i mål ska det ha bidragit till forskningen inom flera områden, men också till praktik och policy.

Programmet ser miljökommunikation som ett eget forskningsfält, om än integrerat i både kommunikationsvetenskapen och andra former av samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning. Genom fördjupad tvärvetenskaplig kunskap kan miljökommunikation bli ett effektivt verktyg i hållbarhetsomställningen.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

En verklig flervägskommunikation skulle bidra till att medborgare, beslutsfattare och olika slags samhällsaktörer bättre kan samarbeta och förstå varandra. Vilket i nästa steg bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling. Kommunikation är i det perspektivet ett viktigt verktyg. Förhoppningen är därmed också att samtliga Mistra-program kan dra nytta av resultaten både vad gäller perspektiv på medskapande av kunskap och praktik, och kommunikation i teori och praktik.

Programmet är ett samarbete mellan universiteten SLU; Uppsala universitet; Lunds universitet, University of the Sunshine Coast (Australien), University of Texas in Austin (USA), Charles University (Tjeckien) samt aktörer från olika delar av samhället, bland annat Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, LRF, Greenpeace, samt andra myndigheter, icke-statliga organisationer och företag.

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Programtid: 2019-2027

Finansiering: Mistra investerar 108 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 12 MSEK

Programvärd: SLU

Programchef: Anke Fischer, Eva Friman

Programstyrelsens ordf:
Berit Oscarsson

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
Mistra Environmental Communication

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling