Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Electrification

Mistra Electrifications vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem.

Vad är utmaningen?

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målet krävs stora samhällsförändringar, inte minst inom det svenska energisystemet. Då energiutmaningen är komplex krävs tvärvetenskaplig forskning med ett systemperspektiv som studerar allt från tekniska lösningar, samhällsnytta och industriell konkurrenskraft till hur en rättvis omställning kan ske.

Hur kan programmet bidra med en lösning?

Mistra Electrifications vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem. Forskningsprogrammet har tre primära mål: Dels att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och sektorkoppling. Dels att analysera hur fossilfria tekniker och fossilfri infrastruktur kan implementeras i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål. Och slutligen att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Programmets målsättning involverar tekniska, såväl som sociala och ekonomiska metoder och aspekter, för att öka möjligheterna för ett energisystem i linje med Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045. Tekniska resultat och slutsatser kommer att vägas samman med politisk och social genomförbarhet.

”Tillsammans med svensk energiindustri och Energiforsk tror jag att vi kommer att kunna visa på den stora potentialen i att koppla samman energisektorn och annan industri, och även ge stöd för hur omställningen kan genomföras på bästa sätt.”

Vilka kommer att ha nytta av resultatet?

Istället för att fokusera på el, värme, transporter och industri var för sig, är ansatsen elektrifiering och sektorkopplingar. Mistra Electrification kommer dock särskilt att studera transport- och industrisektorerna, kopplingarna dem emellan och dess förhållande till elsystemet, för att öka förståelsen för hur varje sektor kan bidra till en omställning. Fallstudier med de involverade företagen och övriga intressenter kommer att vara en viktig del för att resultaten ska kunna tillämpas och få snabbt genomslag.

Energiforsk är programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Exeter, Lunds universitet och SLU. Svenska Kraftnät, Stockholm Exergi, Fortum, Nordion Energi, Göteborg Energi, Vattenfall, Hitachi Energy, Egain och Utilifeed, såväl som andra intressenter deltar också i programmet.

Programtid: 2021-2026

Finansiering: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: Energiforsk

Programchef: Filip Johnsson

Programstyrelsens ordf:
Karin Reuterskiöld

Kontakt hos Mistra: Lisa Almesjö

Programmets webbplats:
mistraelectrification.com

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling