Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Digital Forest

Sverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel.

Vad är utmaningen?

Sverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Genom att utnyttja digitalisering av hela värdekedjan kan skogssektorn bli mer hållbar och öka sin långsiktiga konkurrenskraft jämfört med fossilbaserade eller icke cirkulära produkter.

”Mistra Digital Forest är ett välkommet forskningsprogram som koordinerar skogsbrukets viktigaste digitala utvecklingsprojekt. Den breda förankringen av forskningsutförare tillsammans med de största skogsindustriföretagen ger bra förutsättningar för resultat.”

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Digital Forest fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen.

Tillgången till högupplöst digital information ökar snabbt i den skogliga sektorn. Forskningen syftar till att integrera informationsflöden och utnyttja potentialen i informationsvärdekedjor. Det kan att öka effektivitet och förädlingsvärde avsevärt.

Automatisk bearbetning av data tillhandahåller en grund för planerings- och beslutsstöd för skogsbruk, vilket möjliggör ett mer effektivt och resurssnålare nyttjande av råvara, maskiner och data liksom större precision och förutsägbarhet i planering och råvaruflöden.

Programmet tillhandahåller även digitala lösningar för skogliga hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog.

Samlat ger detta en positiv miljömässig påverkan på samhället och på svensk konkurrenskraft, och det bidrar kraftfullt till Sveriges omställning till en bioekonomi och till begränsning av klimatförändringar.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Skogsindustrin, sågverksindustrin och papper- och massaindustrin kommer att ha stor nytta av resultaten liksom enskilda skogsägare, miljörörelsen och andra naturvårdsorganisationer. En programgemensam testsite för digitala lösningar, Digital Forest Test Site, kommer att etableras som ett viktigt nav för programsamarbetet.

Medverkande organisationer i programmet är Skogsindustrierna, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Kungliga Tekniska högskolan, BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Programtid: 2018-2027

Finansiering: Mistra investerar 125 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med ytterligare 75 MSEK.

Programvärd: Skogsindustrierna

Programchef: Sverker Danielsson

Programstyrelsens ordf:
Mårten Larsson

Kontakt hos Mistra: Fredrik Gunnarsson

Programmets webbplats:
mistradigitalforest.se

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling