Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Co-Creating Better Blue

Forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer. Forskningsprogrammet är uppbyggt runt ett väl utvecklat samarbete med de tänkta användarna av forskningsresultaten.

Vad är utmaningen?

Havet och en hållbar blå ekonomi är en angelägen fråga. FN har förklarat 2021–2031 som årtiondet för havsforskning för att med kunskap om havet stötta bland annat målen i Agenda 2030 och andra politiska ramverk. EU-kommissionen har också föreslagit en ny strategi för en hållbar blå ekonomi, med syfte att underbygga målen i EU:s gröna giv. Nordsjön och Östersjön som omger Sverige är viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv, samtidigt som de utsätts för allvarlig miljöpåverkan. Dessutom omfattar den blå ekonomin många sektorer och aktörer – från transporter och fiske till förnybar energi – som inte sällan verkar samtidigt i känsliga havsområden. En hållbar industriell verksamhet till havs är en grundbult för att skapa en hållbar blå ekonomi.

Hur kan programmet bidra till en lösning? 

Forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer.

Allt fler aktörer har ett ökande intresse av havet, samtidigt som sättet att se på och använda havet behöver förändras för att förbättra biologisk mångfald och hållbarhet. För att lyckas kommer Mistra Co-Creating Better Blue arbeta för att olika intressenter ska mötas i en konstruktiv dialog. Nya former av samarbete behöver skapas och vila på vetenskapsbaserad ekosystembaserad förvaltning. Målet är att styra bort från strategier för enskilda sektorer och utveckla ett helhetsperspektiv för Sveriges blå ekonomi. Co-Creating Better Blue ser tre tydliga vägar som kommer att leda fram till detta: data, människor och system.

Genom LivingLabs ska samskapande processer tillämpas i tre fallstudier. Syftet är att säkerställa införandet av en förvaltningsprocess och ett långsiktigt kunskapssystem för vetenskapsbaserad ekosystemstyrning, som lever kvar även efter att forskningsprogrammet avslutats och kan användas på andra håll i Sverige och internationellt.

”Nu drar vi i gång på allvar tillsammans med intressenterna i den blå ekonomin. Jag tror vi har en god chans att verkligen etablera att det är så här det ska gå till när man utvecklar en hållbar förvaltning av havet – vi gör det tillsammans, vi samskapar.”

Torsten Linders, programchef Mistra Co-Creating Better Blue 

Vilka kommer att ha nytta av programmet?

Forskningsprogrammet är uppbyggt runt ett väl utvecklat samarbete med de tänkta användarna av forskningsresultaten – intressenter som på flera nivåer är involverade i styrning av havet. Genom olika aktiviteter arbetar C2B2 direkt med medborgare, civilsamhällesorganisationer, kommuner, myndigheter på olika nivåer, beslutsfattare och näringsliv.

Göteborgs universitet är programvärd för Mistra Co-Creating Better Blue som består av ett stort konsortium bestående av 13 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 samfinansierade partners från industri och offentlig sektor samt intressenter från civilsamhället.

Programtid: 2023-2027

Finansiering: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

Programchef: Torsten Linders

Programstyrelsens ordf:
Robin Teigland

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
https://c2b2.se/

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling