Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Co-Creating Better Blue

Forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) har en vision om en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer.

Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) ser ett akut behov av att radikalt förändra sättet att se på och använda havet. Det beror framför allt på att allt fler aktörer har ett ökande intresse av havet. För att lyckas behöver olika intressenter mötas i en konstruktiv dialog. Nya former av samarbete behöver skapas och vila på vetenskapsbaserad ekosystembaserad förvaltning. Målet är att styra bort från strategier för enskilda sektorer och utveckla ett helhetsperspektiv för Sveriges blå ekonomi. Co-Creating Better Blue ser tre tydliga vägar som kommer att leda fram till detta: data, människor och system.

Forskningsprogrammet fokuserar på ett väl utvecklat samarbete med de tänkta användarna av forskningsresultaten – intressenter som på flera nivåer är involverade i styrning av havet. Co-Creating Better Blue består därav av ett stort konsortium som samlar 13 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 samfinansierade partners från industri och offentlig sektor samt intressenter från civilsamhället. Göteborgs universitet blir programvärd.

Genom LivingLabs ska samskapande processer tillämpas i tre fallstudier. Syftet är att säkerställa införandet av en förvaltningsprocess och ett långsiktigt kunskapssystem för vetenskapsbaserad ekosystemstyrning, som lever kvar även efter att forskningsprogrammet avslutats och kan användas på andra håll i Sverige och internationellt.

Forskningsprogrammet startar september 2023.

Programtid: 2023-2027

Finansiering: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 10 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

Programchef: Torsten Linders

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra: Fredrik Gunnarsson

Programmets webbplats:
https://c2b2.se/

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling