Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra Carbon Exit

Mistra Carbon Exit utvecklar ny kunskap och strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp.

Vad är utmaningen?

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det har fastslagits av regeringen i 2017 års klimatlag. Att nå den högt ställda målsättningen kommer att kräva omfattande systemförändringar i hela samhället. Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit ska ta fram ny kunskap och utveckla strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp. Programmet ska bidra till att göra Sverige till en viktig internationell förebild inom klimatarbetet.

Totalt deltar forskare vid sju lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (USA), The German Institute for Economic Research (Tyskland) samt The Centre for European Policy Studies (Belgien). Dessutom ingår ett tjugotal företag och andra icke akademiska organisationer.

Hur kan programmet bidra med en lösning?

Mistra Carbon Exit kommer att analysera såväl tekniska som affärsmässiga förutsättningar för att nå nollutsläpp, men också studera styrmedel och beteendefrågor. Fokus ligger på byggnader, transporter och transportinfrastruktur – tre försörjningskedjor som tillsammans står för minst 75 procent av de totala svenska koldioxidutsläppen. Vilka är de viktigaste möjligheterna och hindren för att ställa om dessa tre försörjningskedjor? Och hur kan sektorerna bidra till att det svenska utsläppsmålet nås med bibehållen konkurrenskraft? För var och en av försörjningskedjorna kommer forskningsprogrammet att ta fram olika alternativa strategier för att nå nollutsläpp av växthusgaser.

Kärnan i programmet utgörs av fem fallstudier, som fokuserar på bostäder, transporter, transportinfrastruktur, energisystem samt lokala arenor. Dessutom finns fem akademiska arbetspaket som ska analysera frågor som är relevanta för fallstudierna. De akademiska arbetspaketen studerar transformativa utvecklingsvägar, teknikval längs försörjningskedjorna, affärsmodeller och konsumtionsmönster, politik och styrning, samt integration och hållbarhet.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Resultaten från Mistra Carbon Exit kommer att stödja politiska beslutsfattare, men också fungera som underlag för industri och näringsliv i deras långsiktiga arbete med val av teknik och utveckling av affärsmodeller. Programmet har ambitionen att delta aktivt i samhällsdebatten, och resultaten ska bidra till internationellt klimatarbete inom bland annat EU och FN:s klimatpanel. Även övriga forskarsamhället, intresseorganisationer och allmänheten är målgrupper.

”Mistra Carbon Exit kommer att tillföra mycket om hur vi bör ställa krav för att stimulera de stora förändringar som krävs på sikt, och för att vi ska kunna gå mot den vision om klimatneutral infrastruktur 2045 som Trafikverket ställt upp.”

Programtid: 2017-2025

Finansiering: Mistra investerar 122 MSEK

Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet

Programchef: Lars Zetterberg

Programstyrelsens ordf:
Peter Nygårds

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
mistracarbonexit.com

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling