Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Biotech

Globalt står livsmedelsproduktionen inför stora utmaningar. Brist på odlingsbar mark och andra naturresurser samt en pågående klimatförändring är några exempel. Den ekonomiska tillväxten bidrar dessutom till att kraven på avkastning hela tiden ökar.

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

För att detta ska lyckas krävs biotekniska innovationer som minskar miljöpåverkan och samtidigt uppfyller de höga krav om säkerhet och etik som ställs av livsmedelsproducenter, myndigheter och konsumenter. Därför krävs forskning med såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig och etisk inriktning.

Vad är utmaningen?

Globalt står livsmedelsproduktionen inför stora utmaningar. Brist på odlingsbar mark och andra naturresurser samt en pågående klimatförändring är några exempel. Den ekonomiska tillväxten bidrar dessutom till att kraven på avkastning hela tiden ökar.

Bioteknik har hittills oftast diskuterats som en potentiell källa till miljöproblem, men rätt använd kan den ha potentialen att minska miljöpåverkan och samtidigt ge mer och hälsosammare livsmedel. Sverige har förutsättningar att bli ledande inom viktiga delar av området, vilket skulle bidra till en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk.

För att detta ska lyckas krävs biotekniska innovationer som minskar miljöpåverkan och samtidigt uppfyller de höga krav om säkerhet och etik som ställs av livsmedelsproducenter, myndigheter och konsumenter. Därför krävs forskning med såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig och etisk inriktning.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Biotech tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Sex delprojekt täcker in såväl naturvetenskapliga som etiska och samhällsvetenskapliga aspekter. Under hela programtiden sker ett nära samarbete mellan forskare från olika discipliner.

De naturvetenskapliga projekten studerar bland annat hur bioteknik kan förbättra kväveeffektiviteten hos korn och potatis. Målet är att minska användningen av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar. Möjligheterna att introducera en ny oljeväxt, fältkrasse, med intressanta egenskaper för miljö och produktion, kommer att undersökas. Dessutom studeras hur användningen av genetisk information om olika grödor och djur generellt kan underlättas i växtförädling och avel.

Mistra Biotech kommer även att studera konsumenters attityder till olika bioteknologiska jordbruksprodukter för att få en bättre bild av grunderna för allmänhetens inställning till sådana produkter. Andra delprojekt ska utveckla nya metoder för etisk granskning och utvärdering av bioteknik inom jordbruket samt studera ekonomiska aspekter av bioteknologiska jordbruksprodukter.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Ett så kallat syntescenter har en central roll inom Mistra Biotech. Hit knyts olika intressenter och användargrupper och här ges möjlighet för programmets forskare att kommunicera med livsmedelsproducenter, myndigheter och konsumentorganisationer under hela programmet.

Mistra Biotech ska bidra till lägre miljöpåverkan inom livsmedelsproduktionen och ett mer hållbart svenskt jordbruk. Minskat näringsläckage och därmed mindre övergödning, ökad mångfald samt minskad klimatpåverkan är några av de resultat som programmets forskning syftar till. Samtidigt ska programmet bidra till färre sjukdomar på grödor och bättre djurhälsa.

Programmet stärker Sveriges roll internationellt inom bioteknik och bidrar till ökad konkurrenskraft för landets jordbruk och livsmedelsproducenter.

Programtid: 2012-2019

Finansiering: Mistra investerade 95 MSEK.

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

Programchef: Sven Ove Hansson

Programstyrelsens ordf:
Inger Andersson

Kontakt hos Mistra: Malin Lindgren

Programmets webbplats:
Mistra Biotech

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling