Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra BIOPATH

Forskningsprogrammet Mistra BIOPATH (Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity) har som vision att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i alla beslut inom det finansiella systemet och i näringslivet.

Vad är utmaningen?

Trots att 150 länder har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald, fortsätter förlusten av habitat och arter i många delar av världen. Kopplingarna mellan det ekonomiska systemet och naturen betonas bland annat i den brittiska rapporten the Dasgupta Review, publicerad i februari 2021. Naturen, precis som producerat kapital och humankapital, är en tillgång. I vårt nuvarande ekonomiska system är dock kostnaderna för att förbruka naturkapital dolda. Likaså är majoriteten av de nyttor som naturkapitalet bidrar med för vårt välbefinnande och våra ekonomier dolda.

Att det saknas hänsyn till biologisk mångfald i till exempel policy-, planerings- och investeringsbeslut är en av de främsta orsakerna till förlusten av arter och degraderingen av ekosystem. Mänsklig påverkan på biologisk mångfald är i stor utsträckning styrd av våra produktions- och konsumtionsmönster, samtidigt som minskad biologisk mångfald leder till finansiella risker och instabilitet.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Det behövs kunskap om och förståelse för vad biologisk mångfald är och innebär på lokal, regional, nationell och global nivå. Men också hur företag och organisationer bidrar till, och motverkar förlusten av, biologisk mångfald samt hur målkonflikter gällande biologisk mångfald och klimat ska hanteras.

Forskningsprogrammet Mistra BIOPATH (Pathways for an efficient alignment of the Financial System with the needs of Biodiversity) arbetar för att förändra synsätt, rutiner, processer och arbetsmetodik inom det finansiella systemet. Visionen är att integrera biologisk mångfald som en naturlig del i allt beslutsfattande inom det finansiella systemet och näringslivet. Även de institutionella och politiska konsekvenserna av dessa tillvägagångssätt kommer att analyseras. För att lyckas ska forskare tillsammans med aktörer inom finansbranschen utveckla och testa olika metoder, verktyg och lösningar. Potentialen i digital innovation och AI-expertis kommer att nyttjas. Mistra BIOPATH fokuserar på förändring av markanvändning och förvaltningsintensitet relaterad till jordbruk, skogsbruk och energi.

”Biopath-konsortiet består av ett noga sammansatt team av forskare inom hållbar finans och biologisk mångfald samt inflytelserika partners från industrin, det finansiella systemet och offentliga myndigheter. Vi kommer att arbeta sida vid sida för att utveckla, förnya och testa de mest livskraftiga och effektiva lösningarna som krävs för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.”

Susanne Arvidsson, programchef Mistra BIOPATH

Vilka kommer att ha nytta av programmet?

Forskningsprogrammet bygger på samverkan med partners inom den finansiella sektorn och industrin, därav leds arbetspaketen inom Mistra BIOPATH av företrädare från både akademin och industrin. För att forskningen snabbt ska öka innovationskraften och flytta fram positionerna är tanken att verktyg som kan implementeras av många ska tas fram i rask takt, för att sedan utvecklas och förfinas.

Mistra BIOPATH består av ett stort konsortium som leds av Lunds universitet. I programmet deltar Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Aalborg University, University of Bristol, University of Exeter, Lancaster University samt King’s College. Även ett stort antal näringslivspartners från de tre sektorerna jordbruk, skogsbruk och energi finns representerade, däribland Arla, Axfoundation och Coop, FSC, Stora Enso och Vi Skogen samt EON, Northvolt och Vattenfall. Från den finansiella sektorn deltar bland andra AP2, European Investment Bank och flertalet banker. Även myndighet, regioner och stadsförvaltning finns representerade i form av Malmö stad, Region Skåne, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.

Programtid: 2022-2026

Finansiering: Mistra investerar 50 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 5 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Programchef: Susanne Arvidsson

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra: Fredrik Gunnarsson

Programmets webbplats:
https://www.mistrabiopath.se/

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling