Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Mistra Arctic Futures

Mistra Arctic Futures, som avslutades 2013, var det första stora svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram som studerade Arktis framtid. Syftet var både att stärka den svenska kapaciteten inom området och öka den strategiska kunskapen om det arktiska området.

Bättre strategisk kunskap om Arktis framtid

I Arktis sker klimatförändringarna snabbare än i andra regioner. Det ger sociala, politiska och ekonomiska efterverkningar för både de som lever där och aktörer med intressen i regionen.

Mistra Arctic Futures in a Global Context studerade som första stora svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsprogram Arktis framtid. Programmet var medvetet multi-disciplinärt och internationellt. Syftet var bland annat att stärka den svenska kapaciteten i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning kring Arktis, och att utöka den strategiska kunskapen om det arktiska området. Det är avgörande för att kunna hantera de stora och ibland oförutsebara politiska, ekonomiska sociala omvälvningarna samt miljöförändringarna i regionen.

Vilka resultat har programmet gett?

Programmet bestod av fem projekt vid olika universitet eller oberoende forskningsinstitut. Forskningen var tvärvetenskaplig inom samhällsvetenskap och humaniora. Stor vikt lades vid empiriska fältarbeten och reflexiva analyser. I vissa fall skapades synergier mellan projekten, i andra fall utgjorde frågeställningarna och utgångpunkterna komplement till varandra.

Ett av många viktiga resultat var insikten att Kina tycks berett att hålla sig till den internationella regelboken när det kommer till Arktis och att militär konflikt om Arktis inte är sannolik. Det blev också tydligt att urbefolkningars intresse och tillgång till ekosystemtjänster måste tas tillvara vid hållbarhetsarbete.

När det gäller att bygga upp svensk forskning på området lade programmet en grund för det arktiska vetenskapliga centrumet Arcum vid Umeå Universitet. Det ledde också till en ytterligare satsning från Mistra: programmet Mistra Arctic Sustainable Development som byggde på erfarenheter från Mistra Arctic Futures in a Global Context.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Kunskaperna från programmet har gett underlag om utmaningarna i Arktis för beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå. Under programmets gång innehade Sverige ordförandeskapet i Arktiska rådet, där expertisen inom Mistra Arctic Futures var värdefull. Även företrädare för minoritetsfolk och lokalbefolkning har haft nytta av resultaten från programmet.

Vetenskapligt placerade de avhandlingar, artiklar och böcker som Mistra Arctic Futures in a Global Context producerade Sverige på arenan när det gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om Arktis.

”Allt förändras snabbare i Arktis vilket gör beslutsfattande svårt. Det är oerhört viktigt att arbeta extremt nära forskningen och som ordförande i Arktiska rådet hade jag stor nytta av expertisen inom Mistra Arctic Futures, det gäller inte minst den säkerhetspolitiska forskningen. Man kan säga att Sverige här tog ett rejält kliv in i den samhällsvetenskapliga forskningen kring Arktis.”

Programtid: 2011-2013

Finansiering: Mistra investerade 38 MSEK.

Programvärd: Polarforskningssekretariatet

Programchef: Cecilia Dahlberg, Sofia Rickberg, Lize-Marié van der Watt

Programstyrelsens ordf:
Anders Karlqvist

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling