Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

MASE

Stora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd.

Mikrobiell aktivitet för en sund miljö

Vad är utmaningen?

Stora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark.

Även om syftet med kemikalierna är att de ska användas som näring eller skydd, är det oundvikligt att en stor del läcker ut och hamnar i grund- eller ytvattnet.

Konsekvenserna av kemikalieanvändningen ser vi allt oftare som övergödsling i vattendrag eller förhöjda halter av bekämpningsmedel hos djur högst upp i näringskedjan.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra kunskap och kontroll över vår miljöpåverkan. Här utgör våra biologiska behandlingsmetoder tydliga exempel på vår strävan och här kommer samarbeten med forsknings-program som MASE in i vårt arbete.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Naturligt förekommande bakterier, som återfinns tillsammans med rötterna hos friska växter och som har påvisat effekt för att stimulera tillväxten, kommer att utvecklas för att kunna ta vara på näringen som finns i marken. Forskningen inom programmet kommer att utveckla mikroorganismer med sådana aktiviteter.

Om näringsupptaget kan effektiviseras kommer läckage från marken att minska med minskad miljöpåverkan som följd.

Programmet kommer även att utveckla bakterier med påvisad aktivitet mot de svampar som orsakar skador i olika sorts odlingar. Sådana produkter skulle leda till minskad användning av bekämpningsmedel som i sin tur leder till lägre halter av kemikalier i jordbruksprodukter. Både tillväxtstimulans och bekämpning av skadesvampar med nyttobakterier kommer att leda till ett jordbruk som är miljömässigt skonsamt och bidra till ökad hållbarhet av våra resurser.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Följande användare kommer att har nytta av programmets resultat:

  • Forskare världen över som arbetar inom området.
  • Odlare av lantbruksgrödor, växthusodlare med flera som vill minska kemiska behandlingar till förmån för miljöanpassade metoder.
  • Ekologiska odlare som är helt beroende av nya icke-kemiska metoder för tillväxtstimulering, frösanering, groddplantskydd och för skadegörarbekämpning allmänt.
  • Alla odlare inom jord-, skogs- och trädgårdsbruket som tvingas välja grödor och växtplatser på grund av förekomst av jord burna svampsjukdomar.
  • Konsumenter och livsmedelsindustri som vill värna om produkter framtagna ur ett hållbart jordbruk.
  • Centrala, regionala och kommunala myndigheter med ansvar för miljö, jord- och skogsbruk samt livsmedelshantering.
  • Bioteknikföretag som kan utveckla forskningsresultaten till användbara produkter för miljövänlig bekämpning av skadesvampar.
  • Farmaceutisk industri som kan utnyttja forskningsresultaten som utgångspunkt för nya, förbättrade mediciner.

Programtid: 2004-2010

Finansiering: Mistra investerar 58 MSEK.

Programvärd: MASE Laboratorier AB

Programchef: Christopher Folkeson Welch

Programstyrelsens ordf:
Gunnar Bengtsson

Kontakt hos Mistra: Britt Marie Bertilsson

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling