Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Marine Paint

Idag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar.

Åtgärder mot påväxt på båtar

Vad är utmaningen?

Marin påväxt är ett stort problem för handelstonnage och fritidsbåtar, med betydelse för bland annat bränsleförbrukningen. Idag begränsas påväxten genom att metallföreningar och organiska biocider blandas i båtbottenfärgerna. Priset är dock högt – de aktiva ämnena läcker ut ur färgfilmen, och väl ute i vattnet påverkar de livet för många marina organismer.

Programmets mål är att forskningsresultaten ska leda till produkter som är överlägsna de som idag finns på marknaden. Produkterna skall på ett ekologiskt godtagbart sätt effektivt förhindra påväxt på fartyg och båtar.

Arbetet bygger vidare på den kunskap som genererades i första fasen av programmet kring havstulpanen (Balanus) – som anses världen över vara den allvarligaste påväxtorganismen – och hur man effektivt kan förhindra just denna organism att fästa på ett skrov.

Svensk rederinäring har under många år sökt efter giftfria alternativ. Vi har lyckats fasa ut bly och tennbaserade färger, nu är utmaningen att eliminera kopparen.

Situationen har blivit alarmerande: I hamnar, skärgårdsvikar och i områden med tät trafik ser man nu världen över skador på den marina miljön. Påväxten kan även innehålla s.k. Aliens. Det är arter som sprids från deras naturliga havsområden till helt andra områden – och kan där allvarligt störa balansen i ekosystemet.

Enligt en internationell konvention antagen inom IMO (den internationella sjöfartsorganisationen) får de så kallade tennorganiska föreningar inte användas för målning på båtar efter 2003, och för båtar redan målade med tennorganiska färger gäller att antingen måste färgen avlägsnas eller så skulle skrovet ha målats över före 1 januari 2008.

Över hela världen letar man efter bra alternativ till dagens giftiga båtbottenfärger.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Programmet går nu vidare och utvecklar den kunskap som behövs för att kunna förhindra alla påväxtorganismer.

Programmet utgår från de biocider som kommer att bli godkända för användning av EU och med hjälp av det nya framväxande forskningsområdet kring ”blandningar” utvecklas nu kunskap om de mest effektiva och samtidigt mest miljöanpassade blandningarna. Parallellt utvecklas en teknologi som kan härbärgera biociderna i en färg med hjälp av s.k. mikro-kapslar.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Redare och båtägare kan få färger som effektivt håller påväxt borta – med minimerad negativ effekt på havsmiljön.

En effektiv färg som håller påväxten borta minskar drastiskt bränsleförbrukningen och därmed minskar även utsläpp till luft av växthusgaser samt av svavel- och kväveföreningar.

Myndigheter som har att ta ställning till bottenfärger, kan få kunskapsstöd för sina bedömningar från programmets resultat.

Programtid: 2003-2010

Finansiering: Mistra investerade 83 MSEK.

Programvärd: Göteborgs universitet

Programchef: Thomas Backhaus

Programstyrelsens ordf:
Göran Dahlberg

Kontakt hos Mistra: Christopher Folkeson Welch

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling