Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Greenchem

Det moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror.

Specialkemikalier från förnyelsebara råvaror

Vad är utmaningen?

Det moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror framförallt olja, inte bara till bränsle utan även som råmaterial till olika kemikalier och produkter, exempelvis plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter.

Det står dock klart att den billiga och lättillgängliga oljan förr eller senare kommer att bli en bristvara, med högre priser både på bränsle och kemikalier som följd.

Något som är ännu allvarligare och gör sig påmint redan nu är det faktum att många oljebaserade produkter bryts ned väldigt långsamt om ens alls när de hamnar ute i naturen.

Med det överflöd av förnyelsebara råvaror som finns till hands, och som skulle kunna tjäna som utgångsmaterial för miljövänliga, nedbrytbara produkter, finns det en stor potential att kunna ersätta många av de nuvarande farliga kemikalierna.

Detta kommer dock att kräva ett omfattande teknologiskifte inom den kemiska industrin.

Vi ser med tillförsikt fram emot en utveckling, t ex inom ytbehandlings-området. Det leder till att alternativa, kostnadseffektiva produkter baserade på förnybara råvaror, vilka uppfyller våra kunders kvalitetskrav, finns tillgängliga. Greenchem är ett viktigt steg mot detta mål.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Greenchems mål är att påbörja ett paradigmskifte inom den kemiska industrin så att basen för deras verksamhet byts från fossil olja till förnyelsebara råvaror för produktion av ”gröna” kemikalier.

Ett lovande verktyg för att åstadkomma detta är biotekniken, där man utnyttjar förmågan hos levande organismer och deras enzymer att effektivt omvandla naturliga substrat.

Programmet kommer att arbeta aktivt för en etablering av processer baserade på modern bioteknik för produktion av olika kemikalier från förnyelsebara råvaror, både inom den svenska och internationella industrin.

På så sätt kan också en länk etableras mellan råvaruproducenten och den slutliga kemikalieanvändaren.

De typer av kemikalier som Greenchem valt att arbeta med används inom många olika områden: biosurfaktanter för användning till exempel inom läkemedelsindustrin, i hygienprodukter och rengöringsmedel, epoxider och akrylater som används i ytbeläggningar samt grenade fettsyror för användning i miljöanpassade smörjmedel.

Programmet kommer att ta fram en teknisk vägbeskrivning för att studera och underlätta introduktionen av den ”gröna” teknologin inom industrin.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

De industrier som producerar och använder kemikalier, men även de som tillhandahåller själva råvarorna, i och med att de hittar en intressant avsättning för sina produkter.

I det långa loppet kommer även samhället i stort att kunna dra nytta av resultaten, i och med de potentiellt positiva effekterna på miljö och hälsa.
Kunskapen som tagits fram inom programmet kommer att vara användbar både för det vetenskapliga samhället och för beslutsfattare.

Programtid: 2003-2010

Finansiering: Mistra investerade 70 MSEK.

Programvärd: Lunds universitet

Programchef: Rajni Hatti-Kaul

Programstyrelsens ordf:
Harald Skogman

Kontakt hos Mistra: Christopher Folkeson Welch

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling