Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Mistra SafeChem

Exponeringen för kemikalier kan ha negativ påverkan på människa, djur och natur. När potentiellt toxiska kemikalier används i material och produkter försvåras också möjligheter med återanvändning och återvinning och blir ett hinder för cirkulära materialflöden. Mistra SafeChems vision är att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige.

Vad är utmaningen?

Exponeringen för kemikalier kan ha negativ påverkan på människa, djur och natur. När potentiellt toxiska kemikalier används i material och produkter försvåras också möjligheter med återanvändning och återvinning och blir ett hinder för cirkulära materialflöden.

Idag finns dessutom brister och inkonsekvens i hur farliga kemikalier regleras i olika delar av en produkts värdekedja. Då många aktörer är involverade uppstår också utmaningar gällande information, kunskap och spårbarhet.

Utmaningarna på området är komplexa och kräver åtgärder på flera håll, allt från samarbete mellan olika aktörer, ökad kunskap om eko- och humantoxikologi bland designforskare och ingenjörer till bättre verktyg för riskbedömning och livscykelanalys samt utveckling av gröna kemiprocesser. 

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra SafeChems vision är att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige.

Programmet består av sex arbetspaket där forskargrupper med deltagare från olika discipliner och med varierande inriktningar kommer att arbeta tätt samman. Det största arbetspaketet handlar om att utveckla gröna kemiprocesser. Målsättningen är att ur ett livscykelperspektiv skapa rena och effektiva syntesprocesser för kemikalier som genererar minimalt med restprodukter och avfall. Förutom att ersätta mer toxiska kemikalier och minska avfall kan de gröna kemiprocesserna också leda till ökade möjligheter för materialåtervinning.

Ett annat stort arbetspaket fokuserar på att skapa en underbyggd och proaktiv screeningverksamhet för toxikologiska bedömningar. Målet är att ta fram en verktygslåda med modeller och metoder för att riskbedöma kemikalier som ska komma industrin till nytta.

Livscykelanalys löper som en röd tråd genom programmets alla delar och kommer även att behandlas i ett eget arbetspaket. I utvecklingen av förbättrade metoder för bedömning och jämförelser av risker med kemikalieanvändning kommer material och produkter att utvärderas genom hela värdekedjan.

Mistra SafeChem kommer att arbeta med fallstudier utifrån de involverade företagens specifika problem och utmaningar. Det kan exempelvis handla om att ersätta farliga ämnen eller ställa krav i leverantörsledet. En mindre del i programmet handlar om policyfrågor. För att nya verktyg och arbetsmetoder ska få genomslag, och omställningen till grön kemi möjliggöras, behöver regelverk och lagstiftning ses över och anpassas.

En viktig del är att definiera vad hållbar och grön kemi är och utveckla en agenda framåt. Mistra SafeChem ska skapa en långsiktig målbild för en omställning till en grön och hållbar kemi.

Forskningen i programmet utförs i nära samarbete med kemiindustrin för att säkerställa relevans och nyttiggörande av resultaten. Erfarenheter från företagens egen forskning och utveckling kommer också att tas tillvara i Mistra SafeChem. 

Vilka kommer att ha nytta av programmet?

Mistra SafeChem har som långsiktigt mål att utveckla en permanent forsknings- och innovationsplattform för grön och hållbar kemi. För att ta ett helhetsgrepp om kemikalieområdet kommer akademi och deltagande företag att arbeta tätt samman. Varje forskningsdel är starkt knuten till tillämpning och metoder och verktyg kommer att utvecklas och testas i nära samverkan med industriparterna.

IVL Svenska Miljöinstitutet är programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Stockholms universitet, RISE Research Institutes of Sweden, KTH, det internationella kemikaliesekretariatet Chemsec och DTU: Danmarks Tekniske Universitet. Industrin deltar med parter från hela värdekedjan, från tillverkare av kemikalier till användare i processer och produkter. Industripartners är AC²T Research GmbH, Tyskland, Astra Zeneca, BASF, H&M, Holmen AB, IKEM – Innovation and Chemical Industries in Sweden, Krahnen GmbH, Perstorp AB Innovation, RenFuel, Stockholm Vatten och Avfall, Volvo Cars och Wargön Innovation.

Programtid: 2020-2028

Finansiering: Mistra investerar 140 MSEK. Deltagande organisationer bidrar med minst 60 MSEK

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef: John Munthe

Programstyrelsens ordf:
Krister Holmberg

Kontakt hos Mistra: Christopher Folkeson Welch

Programmets webbplats:
SafeChem

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling