Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Pågående forskningsprogram

Fairtrans

Forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Vad är utmaningen?

I augusti 2021 presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport där de konstaterar att klimatet förändras i en allt snabbare takt och att sambandet mellan människans påverkan och extrema väderhändelser är tydligt. Det krävs en ökad ambitionsnivå och fler åtgärder för att uppnå de mål som världens länder enats om i Parisavtalet och Agenda 2030.

Samtidigt är det viktigt att omfattande och långtgående klimatåtgärder är rättvisa och främjar ett mer jämlikt samhälle. För att skapa en rättvis klimatomställning behöver innovationskraften i hela samhället mobiliseras och nya aktörer behöver samverka. Åtgärderna behöver formas utifrån sårbara regioners, gruppers och individers perspektiv och ta hänsyn till interaktioner och konflikter mellan olika miljömässiga och sociala mål. 

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Forskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Tillsammans ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer, med olika perspektiv, skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs som rättvisa, motiverade och effektiva. Strategier och ramverk ska vara förenliga med målen i Parisavtalet, samt utgår från de planetära gränserna och sociala målsättningar inom bland annat Agenda 2030.

Fairtrans kommer att granska nationella färdplaner, med hänsyn till en globalt rättvis nationell koldioxidbudget. Nationella färdplaner ska jämföras med sektorspecifika färdplaner för att identifiera målkonflikter kopplade till bland annat minskade utsläpp och bioenergi. Programmet ska även utforska scenarier som går bortom tekniska lösningar och ompröva visioner för god och hållbar livskvalitet oberoende av BNP-tillväxt. 

”Vetenskaplig kunskap är avgörande för den omställning som behövs och den behöver byggas och omsättas i dialog med aktörer från alla håll. Vår ansats bygger på en vetenskaplig bas där samproduktion av politiska och ekonomiska ramverk sker tillsammans med näringsliv, fackföreningar, och andra folkrörelser.”

Vilka kommer att ha nytta av programmet?

Att förstå hinder och möjligheter för en rättvis omställning, samt vända konflikter till synergier, är grundstenar i programmet. För att minska polarisering och skapa legitimitet för ramverk och policys kommer programmet bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. I programmet deltar bland annat stora fackliga centralorganisationer med över tre miljoner medlemmar.

Stockholms universitet blir programvärd och i programmet deltar Högskolan i Gävle, KTH, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds universitet, tankesmedjan Global Utmaning, de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco samt deras förbund, Fossilfritt Sverige, Naturskyddsföreningen, KF (Kooperativa förbundet), Hyresgästföreningen, AI Sweden, Företagarna, Svenskt Näringsliv och SISD (Swedish Investors for Sustainable Development) samt andra aktörer.

Programtid: 2021-2025

Finansiering: Mistra investerar 40 MSEK. Samfinansieras av Formas inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för klimat.

Programvärd: Stockholms universitet

Programchef: Thomas Hahn, Stephan Barthel

Programstyrelsens ordf:
Ethel Forsberg

Kontakt hos Mistra: Johan Edman

Programmets webbplats:
fairtrans.nu

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling