Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

ENTWINED

Det finns en ökad insikt om att världens länder blir alltmer beroende av varandra. Därför behövs bättre kunskap och förståelse om hur detta påverkar både människors välfärd och den omgivande miljön, liksom hur dessa utmaningar skulle kunna hanteras.

Environment and Trade in a World of Interdependence

Forskningsprogrammet ENTWINED, som avslutades 2013, utvecklade bland annat redskap för att stödja svenska och europeiska förhandlare och intressenter i deras arbete med att integrera miljöaspekterna i internationella handelssystem.

Ökad kunskap om handel, regler och miljölagstiftning

Motivet till att Mistra 2007 startade forskningsprogrammet ENTWINED var en ökad insikt om att världens länder hela tiden blir alltmer beroende av varandra. Inte minst när det gäller utbyte av varor och tjänster men även flödet av kapital, teknik och information ökar. Det hade skapat ett behov av bättre kunskap och förståelse om hur detta påverkar både människors välfärd och den omgivande miljön, liksom hur dessa utmaningar skulle kunna hanteras.

Det gällde inte minst för de beslutsfattare, myndigheter och företag som utformar de privata och offentliga miljöstrategier som i sin tur påverkar olika handelssystem. Programmet hade därför som mål att påverka nyckelaktörer på både global, nationell och privat nivå. Ett tecken på att det har lyckats är att ett flertal beslut på samtliga nivåer tydligt har hämtat influenser från forskningen inom ENTWINED.

På den globala arenan har ENTWINED haft ett nära samarbete med WTO, i Sverige har Kommerskollegium varit en viktig partner medan det inom det privata området har handlat om att samarbeta med organisationer som ansvarar för olika typer av miljömärkningar och standarder.

Vilka resultat har programmet gett?

Ett exempel på programmets påverkan är en studie om vilka miljöeffekter som skulle uppstå om konsumenter i ökad omfattning valde att köpa lokalt producerad mat. Bakgrunden var att olika myndigheter hade kommit fram till skilda slutsatser. Forskarna inom ENTWINED visade att vilken typ av mat vi köper har större betydelse för klimatpåverkan än varifrån varorna kommer, och bidrog därmed till en bredare förståelse och större samsyn i frågan.

Programmet har även bidragit till att utveckla redskap för att stödja svenska och europeiska förhandlare och intressenter i deras arbete med att integrera miljöaspekterna i internationella handelssystem.

Forskarna har även undersökt för- och nackdelar med olika frivilliga miljömärkningar, bland annat KRAV och Fairtrade. Här har programmet tittat på hur märkningssystemen kan användas som redskap i verksamheten men även tydliggjort vilka begränsningar dessa har.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Programmet har bidragit till att ge beslutsfattare och myndigheter ett bättre beslutsunderlag. Inte minst när gäller hur regelverk ska utformas för att nå sina syften.

Ett av huvudmålen för programmet var att publicera forskning av hög vetenskaplig nivå. Det lyckades vilket resulterade i att ett stort antal forskningsartiklar har publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter. Det har därmed ökat kunskapen inom området bland andra verksamma forskare.

Programtid: 2007-2013

Finansiering: Mistra investerade 53 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef: Mark Sanctuary

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling