Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

DOM

Mikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning.

Grund för storskaligt bruk av mikroorganismer i odling

Mikroorganismer har visats ha potential att ersätta och bryta ned de kemiska bekämpningsmedel som idag används mot skadegörare. De kan också minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Dessutom kan mikroorganismer användas för produktion av bioenergi som ersätter fossila bränslen. Programmet DOM startade med uppgiften att fördjupa kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning.  Ett nödvändigt steg i detta var att utveckla stödämnen och stabilisatorer som håller mikroorganismerna vid liv i en vilande form tills de ska användas.

”Forskningen har bidragit till att öka kunskapen om biologisk bekämpning och om de regler som gäller. Kemikalieinspektionen prövar produktansökningar om biologiska bekämpningsmedel, och där har DOM varit en viktig resurs. Det gäller även Centrum för biologisk bekämpning som bildades ur programmet, och som sörjer för fortsatt kunskapsspridning och utbildning.”

Vilka är de viktigaste resultaten?

Programmet bedrev forskning om hur odling och stabilisering av mikroorganismer kan ta steget från laboratorieskala till att bli industriellt rationella. Arbetet har ökat förståelsen för hur olika mikroorganismer reagerar och att processerna att formulera produktsammansättningar måste differentieras därefter. Större förståelse har även uppnåtts för hur olika mikroorganismer påverkar och påverkas av stabilisatorer och stödämnen i processen.

Ett annat ben i programmet handlade om säkerhetsbedömning för människor och miljö av domesticerade mikroorganismer och om de regelverk som omger produktion och användning. Regelverken är i mångt och mycket anpassade för kemikalier och passar inte för mikroorganismer, som i första hand bör bedömas utifrån biologiska egenskaper. En rad förslag utarbetades för att förändra regelverket på nationell och internationell nivå.

Ytterligare ett resultat från DOM är att Centrum för biologisk bekämpning (CBC) inrättades vid Sveriges lantbruksuniversitet, med ett speciellt anslag från jordbruksdepartementet. Forskningen har också gett ett patent och ett avknoppningsföretag, Captigel, för att lansera en ny typ av stabilisator för domesticerade mikroorganismer.

Vilka har nytta av resultaten?

Forskningen inom DOM är värdefull för producenter av mikrobiologiskt baserade produkter såsom biologiska bekämpningsmedel och jordbruksgödsel. Beslutsfattare på myndighetsnivå i Sverige och inom EU har också nytta av resultaten, liksom akademiska forskare intresserade av liknade frågeställningar.

Programtid: 2003-2011

Finansiering: Mistra investerade 61,3 MSEK

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Programchef: Sebastian Håkansson, SLU

Programstyrelsens ordf:
Lennart Arlinger

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling