Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

COLDREM

Det vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt.

Marksanering i ett kallt klimat / Soil Remediation in a Cold Climate

Har ökat kunskapen om marksanering i kallt klimat

Fram till i mitten av 1990-talet var det vetenskapliga underlaget om effektiv marksanering bristfällig i Sverige. Programmet inriktades på att utveckla nya metoder och bygga upp kunskaper vid två förorenade områden, gasverkstomten vid Husarviken i Stockholm och Eka Chemicals fabrikstomt med kloralkaliindustri i Bohuslän. Spill och deponering av biprodukter och slam har där gett komplicerade föroreningsbilder.
Vilka resultat har programmet gett?

Coldrem har bidragit till långsiktigt bättre kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten. Det har också kunnat visa på en rad lovande biologiska, kemiska/fysikaliska och termiska metoder för att rena förorenad jord, några av dem testade i fält. Coldrem har även utvecklat stödjande aktiviteter i form av nya och tillförlitliga kemiska analyser.

Vilka har haft nytta av resultaten?

Kommuner, myndigheter och markägare har haft nytta av forskningsresultaten och de utbildningar som Coldrems forskare medverkat i. En enkätundersökning 2003 när programmet avslutades riktad till samtliga Coldrem-medarbetare visade att ungefär hälften av de som svarade hade arbetsuppgifter som berörde förorenad mark eller marksanering. 40 procent av dessa hade en anställning utanför universitetet.I samband med att Coldrem avslutades startades Marksaneringscentrum Norr (MCN) med flera Coldrem-medarbetare inblandade. MCN drivs i nära samarbete med företag, kommuner och myndigheter. År 2001 inrättades nationella nätverket Renare mark, som idag har vuxit till cirka 800 medlemmar.

”Coldrem var viktigt för kunskapsuppbyggnaden kring förorenade områden i Sverige. Programmet bildade en grund för både utbildning och utveckling inom området. Naturvårdsverkets kunskapsprogram Hållbar Sanering, tog vid när Coldrem avlutats.”

Programtid: 1997-2003

Finansiering: Mistra investerade 44 MSEK

Programvärd: Umeå universitet

Programchef: Bo Mattiasson

Programstyrelsens ordf:
Thomas Berglin,

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling