Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

Clipore

Forskningsprogrammet Clipore, som avslutades 2011, är en av de längsta satsningar som någonsin genomförts inom klimatområdet. Fokus låg dels på användningen av ekonomiska incitament och instrument i klimatpolitikens genomförande, dels utvecklingen av nya ramar. Programmet gav därmed ett värdefullt vetenskapligt underlag som har använts i samband med förhandlingar inom FN:s klimatkonvention samt vid utformning av EU:s system för utsläppshandel men även vid utformningen av andra styrmedel.

Mistras climate policy research programme

Det internationella forskningsprogrammet Clipore om klimatpolitiken var bland de längsta som någonsin genomförts. Under åren 2004–2011 fokuserade forskningen på framtida internationella satsningar i klimatförändringsområdet. Programmets huvudinriktningar var dels användningen av ekonomiska incitament och instrument i klimatpolitikens genomförande, dels utvecklingen av nya ramar.

Har gett viktiga bidrag till världens klimatpolitik

För att det internationella klimatarbetet ska lyckas krävs att världens länder kan komma överrens om hur de globala utsläppen av växthusgaser ska regleras samt hur klimatanpassning och teknologiöverföring kan stödjas i utvecklingsländer.

Mistraprogrammet Clipore har gett värdefulla vetenskapliga underlag till bland annat förhandlingar inom FN:s klimatkonvention samt EU:s utformning av utsläppshandel och andra styrmedel. Programmet har samlat ett 70-tal forskare inom samhällsvetenskapliga projekt som har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar under programtiden.

Forskningen från Clipore är den enda inom området som gått att använda, tack vare att forskarna har arbetat nära beslutsfattare och andra aktörer.

Vilka resultat har programmet gett?

Clipore har gett bättre kunskaper om beslutprocesserna vid internationella klimatförhandlingar, bland annat tack vare en databas som byggs upp med flera tusen intervjuer och enkäter från FN:s klimatmöten. Forskningen visar bland annat vilka av de stora aktörerna EU, USA och Kina som olika länder ser som ledande i olika stadier av arbetet, något som kan användas för att göra framtida klimatförhandlingar effektivare.

Programmet har också studerat utvecklingsländernas drivkrafter i klimatarbetet. Det har gett bättre förståelse för hur politiker i bland annat Indien försöker balansera utsläppsminskningar och ekonomisk utveckling, samtidigt som landet påverkas kraftigt av klimatförändringar. Projekt har också studerat drivkrafterna för klimatarbetet i USA, där det visats sig hända mer i olika delstater och inom miljölagstiftningen än inom den nationella politiken.

Andra resultat rör hur riktade insatser inom FN:s klimatavtal mot avskogning hanteras. En lärdom är att insatserna kan bli mer kostnadseffektiva om de förutom att minska klimatpåverkan även försöker få en positiv effekt på biologisk mångfald. Forskare inom Clipore har även tagit fram ett kartverktyg för beslutsfattare som visar var det finns behov av klimatanpassning till bland annat höjda havsnivåer, samt var sådana åtgärder planeras och var de ännu saknas.

Vilka har haft nytta av forskningen?

Programmet har riktat sig mot en bred grupp användare; Sveriges klimatdelegation och internationella klimatförhandlare, beslutsfattare på nationell, europeisk och global nivå, näringslivet, miljöorganisationer och andra forskare inom området. Ett stort antal seminarier som har presenterat aktuell forskning och bjudit in till diskussion har ordnats i bland annat Bryssel, Washington och New Delhi tillsammans med politiker, myndigheter och företag.

Olika användare har visat stort intresset för programmets reslutat och förklarat att det beror på att forskarna har arbetat nära beslutfattare och andra aktörer och lyckats fokusera på viktiga kunskapsbehov i klimatpolitiken. En orsak till genomslaget är också att Clipore har upplevts som ett oberoende forskningsprogram. Till exempel togs forskningsresultat om snedvridande effekter av att företag får utsläppsrätter gratis inom EU:s handelssystem emot med intresse av både politiker och näringsliv inför revideringen av systemet.

Clipore pågick mellan 2004 – 2011 och totalt investerade Mistra 106 miljoner kronor i projektet. IVL Svenska Miljöinstitutet var programchef och Peringe Grennfelt från IVL var programchef.

Inge Horkeby, miljöchef på Volvo var Clipores styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar var: Linda Avatare, Fortum AB, Prof. Anders Biel ,Department of Psychology, Gothenburg University, Dr. Bengt Boström, Swedish Energy Agency,  Johan Schaar, SIDA och  Anders Turesson, Swedish Ministry of Environment.

Programtid: 2004-2011

Finansiering: Mistra investerade 106 MSEK.

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef: Peringe Grennfelt

Programstyrelsens ordf:
Inge Horkeby

Kontakt hos Mistra:

Programmets webbplats:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling