Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Genomfört forskningsprogram

AquaAgri

Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar. Med dagens befolkningstillväxt och konsumtionsmönster ökar behovet av mat hela tiden. Samtidigt står produktion av mat redan idag för en stor miljöpåverkan, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. AquaAgris mål är att ta fram ny kunskap och utveckla vattenbruk och jordbruk i vår del av världen, men att göra det utifrån en global och samhällelig helhetssyn.

Vad är utmaningen?

Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar. Med dagens befolkningstillväxt och konsumtionsmönster ökar behovet av mat hela tiden. Samtidigt står produktion av mat redan idag för en stor miljöpåverkan, bland annat genom utsläpp av växthusgaser. För att möta utmaningen krävs en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Det tematiska forskningsprogrammet AquaAgri – Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jordbruk, ska studera nya systemlösningar, både inom traditionellt jordbruk på land och inom den växande sektorn för vattenbruk, det vill säga odling av djur och växter i vatten. Målet med programmet är att ta fram ny kunskap och utveckla vattenbruk och jordbruk i vår del av världen, men att göra det utifrån en global och samhällelig helhetssyn.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Forskningen, som syftar till att utveckla både ny teknik och nya styrmedel, genomförs i fem olika projekt:

  • Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige (Göteborgs universitet).
  • Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige (Göteborgs universitet).
  • Mjölk på gräs och biprodukter (SLU Uppsala)
  • Utnyttjande av skördegapet för uthållig intensifiering av höstveteproduktionen (SLU Skara).
  • Perenna grödor – viktiga komponenter till robusta och hållbara produktionssystem (SLU Uppsala).

Centrala frågeställningar i samtliga projekt är att minska miljöpåverkan, samtidigt som man förbättrar djurskyddet och effektiviserar processerna inom hela produktionskedjan.

Forskningsprogrammet har ett särskilt fokus på att försöka ta fram lösningar som kan sluta kretsloppen mellan jordbruk och vattenbruk – exempelvis att överskott och restprodukter inom vattenbruket skulle kunna användas inom jordbruket och vice versa. En särskild projektkoordinator har utsetts, som bland annat har till uppgift att underlätta kunskapsutbyte mellan de olika forskningsmiljöerna.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

De nya kunskaper och lösningar som utvecklas inom programmet kommer att stärka svensk forskning inom jordbruk och vattenbruk, men syftet är att gynna hela Livsmedelssverige: såväl myndigheter som livsmedelsföretag, enskilda lantbrukare och intresseorganisationer.

Programtid: 2014-2017

Finansiering: Programmet finansierades med totalt 62 MSEK, varav Mistra investerade 30 MSEK. Övrig finansiering kom från Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

Programvärd: Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Programchef:

Programstyrelsens ordf:

Kontakt hos Mistra: Thomas Nilsson

Programmets webbplats:
aquaagri.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling