Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-12-16

”Vi kommer ha samma nyfikna förhållningssätt som Nils Holgersson”

År 1902 publicerades Nils Holgerssons underbara resa som var tänkt att inspirera svenska skolbarn att lära sig mer om sitt hemlands geografi. Denna bildningsresa lyfte fram samhällsutmaningar som vi drygt 120 år senare fortfarande brottas med, och sannolikt kommer fortsätta brottas med även i framtiden.

Den svenska befolkningen var vid sekelskiftet drygt fem miljoner invånare och vi hade på kort tid gått från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Idag har Sverige drygt dubbla befolkningsmängden och vi är inne i en förändringsresa med gröna förtecken, som liknar den under industrialismens barndom. Globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen innebär att kontexten ser annorlunda ut ,men samhällsomställningen som pågår är lika omvälvande.

Industrialismen och urbaniseringen kontrasteras i Nils Holgerssons underbara resa mot det fria livet nära naturen, där Selma använder små berättelser om snokar, älgar och en björnfamilj för att lyfta fram viktiga perspektiv och dra slutsatser. Hon låter sig både imponeras av det framväxande moderna Sverige men manar samtidigt till eftertanke kring naturens mer osynliga värden. I Mistras miljöstrategiska forskningsportfölj avspeglas också denna balansakt och likt Selma Lagerlöf på sin tid värjer vi oss inte heller för de svåra frågorna.

Mistra var tidigt ute och finansierade forskning om förvaltning av naturresurser och vi hade även flera program som fokuserade på åtgärder för att minska utsläpp av kemikalier till luft, mark och vatten.  Klimatfrågor och åtgärder för att hantera ett förändrat klimat har genomsyrat många av Mistras satsningar genom åren och är fortsatt ett starkt profilområde för våra pågående program. Vi är stolta över att ha bidragit till att Sverige idag har stark kompetens på detta område, vilket blev tydligt vid årets internationella klimattoppmöte i Glasgow.

I våra pågående forskningsprogram fördjupar forskare tillsammans med olika samhällsaktörer kunskapen om målkonflikter och möjliga vägar till omställning av energisystemen, livsmedelsproduktionen, infrastrukturen för vatten och avlopp och hushållens konsumtion. Det som kännetecknar många av våra satsningar är att utmana givna sanningar och att anlägga ett systemperspektiv på frågorna.

Flera av Mistras forskningsprogram skapar förutsättningar för ett nytänk inom industrin. Vi vill bidra till att Sverige har den grönaste industrin i världen och att svenska företag visar vägen för andra. Därför har vi just nu program som tar sig an de riktigt svåra frågorna inom industrin. Forskare och industripartners utvecklar allt från helhetskoncept för mer hållbar plast- och kemikalieanvändning till digitala metoder som främjar ett hållbart skogsbruk.

Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen med ambitionen att ligga steget före och identifiera nya angelägna kunskaps- ochforskningsbehov. Vi kommer ha samma nyfikna förhållningssätt som Nils Holgersson och hoppas på att få fler medresenärer med oss nu när vi fortsätter vår resa mot en mer hållbar framtid.

När vi skriver 2022 är det 50 år sedan den tongivande internationella miljökonferensen i Stockholm ägde rum och det är dags att fira 50-årsjubileum för bildandet av FN:s miljöprogram, UNEP. Miljöproblem känner som bekant inte till några landgränser, så låt oss lik gåsen Akka i Nils Holgerssons underbara resa lyfta blicken utanför landets gränser för att tillsammans adressera vår tids stora ödesfrågor.

Med dessa ord vill jag på Mistras vägnar önska er alla ett gott slut på 2021. Vi ses nästa år!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling