Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-06-18

Sex projekt får finansiering inom Mistra Innovation 23

Sex projekt med potential att leda till miljöförbättringar och stärka Sveriges konkurrenskraft beviljas medel inom Mistra Innovation 23. Bland projekten återfinns batteriåtervinning, giftfritt kompositmaterial och flergångsskydd för urinläckage.

Mistra Innovation 23 har som syfte att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Under åren 2011–2019 har Mistra Innovation, MI, investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. MI avslutades 2019 och det nya programmet Mistra Innovation 23 startades. 2019 genomfördes en första utlysning inom MI23 som resulterade i fem projekt med en investering av 25 MSEK. I denna andra utlysning finansieras sex projekt på totalt 18,7 MSEK.

– Mistra Innovation 23 har åter lyckats attrahera ett stort antal högintressanta projektförslag från små företag i Sverige. MI23:s styrelse har beslutat att finansiera sex av dessa. De kommer när de genomförts att få ett påtagligt avtryck genom att förbättra miljön, bidra till arbetstillfällen i Sverige och innebära exportmöjligheter, säger Lars Frenning, programchef Mistra Innovation 23.

Projekten som finansieras är:

  • LigniGreenComp med projektledare Clara Pierrou. För att ersätta syntetiska, fossilbaserade polymerer ses kompositmaterial från skogsbaserad biomassa som ett attraktivt alternativ. Ett sätt att effektivt minska klimatavtryck och fossilberoende inom materialframställning är att utnyttja restströmmar inom massaindustrin som råvara. Lignin betraktas i dagsläget som en lågvärdesprodukt i massaindustrin och nyttjas nästan uteslutande som bränsle för uppvärmning. Fokus för projektet är att nyttja ett värmehärdande ligninmaterial i kombination med en cellulosabaserad fiberförstärkning för att tillverka skogsbaserade kompositmaterial för applikationer inom byggindustrin. Målet är ett giftfritt material som även har förbättrade egenskaper för brandsäkerhet, fukttålighet och livslängd.
  • Development of a reusable urinary incontinence pad med Evelina Styhre som projektledare har som vision att utveckla ett återanvändningsbart skydd för urinkontinens. Då ofrivilligt urinläckage drabbar nästan var annan person över 70 år är behovet stort. Konsumtionen består till största del av engångsskydd och projektet vill utveckla en ny typ av design jämfört med andra återanvändningsbara skydd. Med utgångspunkt i ett framgångsrikt forskningsprojekt på Högskolan i Borås, som resulterat i framtagande av ett återanvändningsbart mensskydd, vill projektet öka kunskapen om hur ytterligare sanitetsprodukter kan utvecklas.
  • Saving the future of Indium: Recycle integrated green production med projektledare Duygu Yilmaz. Projektet fokuserar på återvunnen indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion. EU-kommissionen har nyligen tagit med indium i listan över mest kritiska råvaror. Metallen är värdefull och kan produceras kommersiellt med primära och sekundära produktionsmetoder, men för tillfället är den sekundära produktionen dyrare på grund av flera behandlingssteg och den primära produkten är beroende av produktionen av zink. Målet med projektet är att bygga en integrerad återvinningsenhet för att använda indiumbaserade avfallsmaterial från kristallina solcellsmoduler som råvara för indiumoxid- och indium-tenn-oxidproduktion i en kontinuerlig produktion med nollavfall.
  • Framtidens hållbara smörjmedel med Yijun Shi som projektledare har som syfte att utveckla glycerolbaserade hydraulvätskor och smörjfett som kan ersätta produkter med fossilt ursprung. Projektet bygger på ett tidigare initiativ inom Mistra Innovation som utvecklade smörjmedel med glycerol som basvätska. För att få kunder att ta sig den nya teknologin vill projektet besvara fler tekniska och praktiska frågor, dels utmaningar vid själva bytet från olja till glycerol, dels under användningsfasen. Projektet vill även jobba vidare med ett smörjfett som idag finns som prototyp och studera den praktiska tillämpningen.
  • Bringing Isocyanate-free Polyurethane and BPA-free Polycarbonate with High Bio-Carbon Contents Closer to the Market (Polyfree 2.0) med Sang-Hyun Pyo som projektledare fokuserar på kommersiella implementeringar av biobaserad polykarbonat och isocyanatfri polyuretan, fri från Bisfenol A (BPA). Användningsområden är exempelvis livsmedelsförpackningar samt hälso- och biomedicinska applikationer. Projektet bygger på verifierad teknologi uppfunnen av Cyclicor AB och utveckling och verifiering i labbskala i det pågående MI-finansierade projektet Polyfree.
  • H2 for Production of Pure ZnO-products and MnO from Spent Alkaline Batteries (H2ZnMn-AB) med projektledare John Bustnes har syftar till att utveckla en effektiv och hållbar återvinningsprocess för alkaliska batterier. Målet är en återvinning på 80 procent av materialet, jämfört med EU:s direktiv på 50 procent, med hjälp av en vätgasbaserad process i två steg. Genom reningsstegen är syftet att få fram ren zinkoxid som senare kan användas som näringstillskott i gödseltillverkning och för återanvändning i batterier.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling