Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-04-30

Samskapande uppmärksammas på FN-nivå

Samskapande har varit ledordet för arbetet inom Mistra Urban Futures. Nu uppmärksammas centret av regeringskansliet och FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE. Arbetssättet ses som ett sätt att förbättra forskningsutfall, övervinna motstridigheter och inkludera fler röster än traditionell forskning.

Mistra Urban Futures har under 2010 till 2019 varit ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum. Efter avslutad Mistrafinansiering ombildades centret i två initiativ – Centre for Sustainable Urban Futures vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling och Global Sustainable Futures, där den internationella verksamheten integreras.

Samskapande och samproduktion av kunskap och lösningar har varit ett framgångsrikt koncept för att styra utvecklingen mot en hållbar urban framtid med tillgängliga, gröna och rättvisa städer.

Jan Riise, ansvarig för engagemang inom Mistra Urban Futures, berättar att centret har haft en del kontakt med regeringskansliet, särskilt gällande uppföljning av det globala hållbarhetsmålet 11 ”Hållbara städer och samhällen”. När Sverige rapporterat in sitt målarbete till FN har Mistra Urban Futures kommit med vissa inspel.

När FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE, nyligen möttes virtuellt under det regionala forumet för hållbar utveckling, efterfrågade regeringskansliet goda exempel till ett skriftligt nationellt anförande.

– Vi delade våra erfarenheter av att arbeta samskapande och vikten av att arbeta transdisciplinärt som en väg framåt– oavsett om det handlat om avfallshantering i Kenya eller de globala hållbarhetsmålen på lokal nivå i Göteborg, säger Jan Riise.

Mistra Urban Futures arbetar med en handbok om samskapande

Vid mötet lyfte Sverige Mistra Urban Futures för deras förmåga att genom samskapande nå goda resultat.

– Vi fick återrapporterat att presentationerna tagits väl emot och förhoppningsvis lyfts vårt arbete även på toppmötet i slutet av sommaren. Vi tycker att det här arbetssättet är ett effektivt, meningsfullt och hållbart sätt att ta sig an hållbarhetsutmaningarna. Vi involverar många aktörer och människor i ett arbete som bygger på en tvärvetenskaplig grund, säger Jan Riise.

Han nämner dock att själva processen i vissa fall kan vara bökig och tidsödande, men att resultat blir desto bättre. För att göra erfarenheterna och kunskapen än mer tillgänglig arbetar centret nu med en handbok om samskapande metodik.

Mistra Urban Futures deltog också tidigare i år på World Forum i Abu Dhabi, som anordnas av UN Habitat, för att berätta om hur de globala målen kan anpassas och arbetas med på en lokal nivå.

– Efteråt konstaterade vi att olika aktörer som tidigare talat olika språk och kanske inte alltid nått varandra nu börjar tala om utmaningar på samma sätt. När vi förstår varandra bättre blir det enklare för alla att arbeta tillsammans på en vetenskaplig grund. Stuprören måste brytas och här har vi varit med och bidragit. Vi har visat vägen och det är vi stolta över.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling