Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-11-29

Så ska den cirkulära omställningen ta fart

Från att sälja produkten armaturer till att sälja servicen belysning. För att lyckas med omställningen till en cirkulär ekonomi krävs förändring i design, perspektiv, affärsmodeller och reglering. Under konferensen Nordic Circular Summit arrangerade forskningsprogrammet Mistra REES en session där forskning, näringsliv och politik inom cirkulär ekonomi diskuterades.

Forskningsprogrammet Mistra REES (Resource-Efficient and Effective Solutions) arbetar med att utveckla kunskap och metoder för resurssnåla och effektiva lösningar för en cirkulär ekonomi. På konferensen Nordic Circular Summit arrangerade forskningsprogrammet en eftermiddag med fokus på hur omställningen mot en cirkulär ekonomi ska gå till med insikter från forskning, näringsliv och politik. Tomohiko Sakao, professor vid Linköpings universitet och engagerad inom Mistra REES berättade om hur större värde för både företag och kund kan skapas utifrån begreppet product/service system (PSS). PSS innebär att istället för att sälja en vara till en kund som sedan tar över ansvaret för denna, sälja en tjänst eller funktionalitet och därmed vara fortsatt engagerad i varans eller produktens användningsfas. Det stimulerar i sin tur att produkten redan på designstadiet utformas ur ett för att generera stort värde under lång tid.

– Värde kan till exempel vara tillgänglighet, reparerbarhet, riskminimering och design ur ett livscykelperspektiv, berättar Tomohiko Sakao.

Ett vanligt problem han ser inom näringslivet är att produktions- och serviceavdelningar inte samarbetar tillräckligt väl redan på designstadiet. Fokus hamnar lätt på produktionskostnad och effektivitet medan det senare visar sig att produkten är svår att utföra service på, exempelvis finns kritiska komponenter placerade på otillgängliga ställen.

– Här föreslår vi en ny funktion för PSS-design som koordinerar samarbetet mellan dessa grupper. Det är ingen rocket science, men mycket effektivt. Att facilitera dessa avdelningar och dess samarbete är oerhört viktigt inom ett företag, säger Tomohiko Sakao.

Ett företag som säljer ljus som en tjänst är Brighteco. De är partners i Mistra REES och liknar sin affärsidé med att leasa en bil. Istället för att köpa armaturer prenumererar kunden på belysning där service, reservdelar och förändrade behov ingår. Joel Smedberg är vd på Brighteco.

– Vi använder så lite jungfruligt material som möjligt då våra armaturer till stor del tillverkas genom återbruk av gamla plattskärmar och egna armaturer. Vi tar hand om allt genom vår tjänst och det ger oss frihet. Kunder har svårt att tänka utanför boxen och vi får betalt när vi löst deras problem, inte när de har fått en produkt.

Joel Smedberg menar att de genom sin tjänst hjälper kunden när förändringar skapar nya förutsättningar som vid ny möblering, annan väggfärg eller ombyggnationer. Det kräver nära dialog och stor dos samarbete mellan företag och kund. 2018 blev Bollnäs kommun den första att handla tjänsten genom offentlig upphandling.

Snabbare omställningen med rätt politiska beslut

Lena Westerholm, hållbarhetschef på ABB, berättade att de arbetar utifrån en cirkulär ekonomisk modell inom allt från logistik och förpackning till effektivitet och produktion. Även de har en tät dialog med sina kunder då det handlar om att kunna förklara deras arbete och lösningar. Hon välkomnar en standardisering – särskilt för en gemensam definition av vad cirkularitet är och innebär. Här tror hon EU:s taxonomi kan bli ett viktigt instrument.

– Vi välkomnar diskussioner och beslut på EU-nivå. När vi pratar om klimat kan vi förhålla oss till och samlas runt 1,5 grader, men när vi pratar om cirkularitet kan det vara allt och inget.

Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy på Svenskt Näringsliv, är det näringslivet som driver den cirkulära omställningen, medan politiken är steget efter. Men med rätt politiska beslut kan omställningen snabbas på.

– Varför går det då inte snabbare? Ur ett policyperspektiv krävs en skillnad i mindset och i hur vi gör affärer. Cirkulär ekonomi hanteras fortfarande som en miljöfråga, särskilt i policy. Vi vill att alla departement och politikområden ska involveras, säger Jenny Svärd.

Hon pekar på att regleringar och definition inte är harmoniserat inom EU. Samtidigt händer det mycket nu, bland annat gällande ekodesigndirektivet, som hon hoppas kommer leda till att vissa hinder försvinner. Jenny Svärd anser att det är viktigt med ett mer holistiskt perspektiv och lyfter vikten av bättre marknadsförutsättningar för att omställningen ska ta fart.

Joel Smedberg ser ekonomin som ett hinder för att skala upp mer cirkulära affärsmodeller och företag.

– Vad mäter vi? Allt handlar om hur mycket material och energi vi använder, utsläpp och hur många sjöar vi försurar. Om vi mäter det och räknar in det i budgeten skulle företag som vårt ha lättare att sälja vår service.

Gemensamma regelverk inom EU är viktigt och en förutsättning för omställningen mot en cirkulär ekonomi. Men det är också viktigt att höja blicken och ha ett globalt fokus.

– Arbetet på EU-nivå handlar om regleringar, men vi behöver tänka på att värdekedjorna är globala.

Ny rapport med Mistra REES insikter

Svenskt Näringsliv har nyligen släppt rapporten Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt där Mistra REES har bidragit med insikter. Rapporten lyfter åtta möjliggörare för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

– Det är mycket glädjande att Mistra REES genom sin breda och viktiga forskning om hur industrin och samhället kan ställa om mot mer cirkulära och hållbara lösningar kan bidra till den här tydliga rapporten som pekar ut ett antal konkreta områden. Den typ av forskning som Mistra, genom Mistra REES, har satsat på ligger i linje med det som behövs för en omställning. Det vill säga forskningsprogram som är tvärdisciplinära, långsiktiga, nytänkande och kunskapsbyggande – inte bara hos forskarna – utan även inom industrin, säger professor Mattias Lindahl, programchef för Mistra REES och ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling