Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-09-20

Politiker från fem Stockholmskommuner besökte Mistra SAMS Living Lab

I Riksten, Tullinge, söder om Stockholm har Mistra SAMS sitt Living Lab. Tillsammans med 14 medforskarhushåll studeras initiativ för mer hållbart resande. Botkyrka kommun och Region Stockholm är samarbetspartners och det är i diskussionerna med dem som de stora knäckfrågorna kommer fram.

I mitten av september bjöd forskningsprogrammet Mistra SAMS in politiker från kranskommuner till Stockholm för att visa upp och diskutera sitt Living Lab i Riksten, Tullinge, söder om Stockholm. Politikerna som deltog kom från Solna, Tyresö, Danderyd, Huddinge samt samarbetspartnern Botkyrka och de fick både en rundvandring i området samt lyssna till och diskutera med forskare och medforskarhushåll.

– Jag är här för att få inspiration, tips och idéer om olika lösningar som testas och utvecklas. Vi i Danderyd står liksom andra kommuner och samhället i stort inför stora utmaningar gällande hållbar och tillgänglig mobilitet, säger Robert Nibelius, ordförande för tekniska nämnden i Danderyds kommun.

Mistra SAMS har sedan tidigare undersökt möjligheterna med en lokal jobbhubb i Tullinge centrum. I programmets andra fas lades fokus på hela vardagsresandets utmaningar och möjligheter. Samarbetet med Botkyrka kommun fortsatte och projektet tog form i det nybyggda området Riksten där forskning om förutsättningar för omställning till hållbart vardagsresande nu sker i en semiurban miljö.

Krävs välfungerande kollektivtrafik och vinterunderhåll

I Riksten har Mistra SAMS byggt upp två skilda cykelparkeringar med olika elcykelalternativ för att se hur tillgången kan minska bilberoendet. Medforskarhushållen får tillgång till en app, utvecklad inom programmet, där de kan boka eldriven lådcykel, elsparkcykel och en mer traditionell elcykel till reducerat pris. I appen får hushållen också tillgång till ett forum för att dela erfarenheter, uppsatta mål för minskade bilresor samt veckovisa utmaningar, exempelvis att storhandla eller åka till återvinningsstationen med cykelalternativen.

I erbjudandet ingår även en bokningsbar tjänst för förstärkt kollektivtrafik, kallad SAMSAS-skjutsen. Under våren har tjänsten även prövats tillsammans med en grupp inpendlare med obekväma arbetstider.

– Vi har velat lära oss mer om vad som händer när förändringsprocesser startas. Vad är utmanande och vad fungerar bra för hushåll och individer som försöker ändra sina resvanor, säger Karolina Isaksson, biträdande programchef för Mistra SAMS.

Hon berättar att detaljplanerna för Riksten sattes för ungefär 15 år sedan och att det trots kommunens klimatmål är tydligt att området är utformat och anpassat för bil – trots att området är nybyggt och fortfarande växer.

Pernilla Johnni, medforskarhushåll i Mistra SAMS.

Pernilla Johnni är ett av medforskarhushållen och engagerade sig på grund av sitt miljöengagemang och av nyfikenhet på hur hon själv kunde ändra sitt resebeteende. Hon tycker att det har varit roligt och utmanande men har också stött på patrull.

– En gång saknades batteriet i cykeln och intressant nog reagerar jag på kostnaden. I appen syns det tydligt vad cykelalternativet kostar medan kostnaden för bilen inte är lika tydlig.

Pernilla Johnni påpekar också att det är två grundläggande faktorer som måste fungera för att man ska kunna och vilja lämna bilen som resealternativ – en välfungerande kollektivtrafik och välfungerande vinterunderhåll.

Workshopserie med kommunen

En av forskarna inom projektet är Jacob Witzell, verksam vid VTI och KTH. Han berättar att en del av projektet är fokuserat på medforskarhushållen och hur de använder tjänsterna medan en annan är hur kunskap byggs med och inom kommunen och politiken.

– Vi kan inte bara se experimentet för sig, utan vi bygger kunskap på olika sätt och med olika aktörer genom de lösningar vi testar. Lärandet sker mellan forskare, planerare och medborgare. Samspelar lösningar vi initierar med samhällsplaneringen i stort? Hur kan lösningar som den vi testar här integreras i den fortsatta stadsutvecklingen? Hur hanterar vi befintliga men föråldrade planer som är frusna i sin ideologi om vi vill nå hållbar och tillgänglig mobilitet? Vilken infrastruktur behöver finnas på plats för att stötta användningen av nya mobilitetslösningar?

Jacob Witzell berättar att forskare inom Mistra SAMS haft en worskhopserie tillsammans med strateger och planerare i Botkyrka kommun. De har bland annat diskuterat vad hållbar tillgänglighet kan innebära och hur den definieras, samt hur en planering för hållbar tillgänglighet framöver kan stärkas i den kommunala översiktsplaneringen. Workshopserien har byggt en länk mellan forskning och samhällsplanering.

– Vi lyfter diskussionen från de specifika lösningarna, så som en cykelpool, till att undersöka vilken roll dessa kan spela i en större helhet. Vi har konstaterat att grundläggande planeringsstrategier och infrastruktur för hållbart resande behöver finnas på plats för att nya lösningar ska kunna introduceras på ett verkningsfullt sätt.

Uppmanar kommuner att arbeta närmare forskning

Lisa Hellsing är ledamot i kommunfullmäktige i Botkyrka kommun och sitter även med i beredningen för hållbar samhällsutveckling och teknik- och fastighetsnämnden. Hon håller med Jacob Witzell om att diskussionerna och lärandet är av stort värde för kommunen och uppmanar andra kommuner att arbeta närmare forskningen för att få nya tankar och se vilka möjligheter och utmaningar som finns.

– Vi har inte svaren på de stora frågorna och även om vi är väldigt resultatdrivna och vill se resultatet från forskningen är lärandeprocessen i projektet en viktig del.

Mistra SAMS Living Lab avslutas i oktober. Karolina Isaksson förklarar att en utmaning inom projektet var att få bygglov för cykelparkeringarna. En av parkeringarna har också samplanerats med trafikförvaltningen inom Region Stockholm som hade en liknande idé som forskningsprogrammet. Trafikförvaltningen gör även ett liknande projekt i Upplands Väsby men riktar sig till allmänheten och inte specifika medforskarhushåll. En del av arbetet har därför koordinerats tillsammans och på cykelparkeringen som drivs tillsammans har även paketskåp installerats som ett möjligt sätt att minska bilresandet. I slutet av nästa år avslutas Mistra SAMS åtta år av forskning och resultaten från projektet kommer att presenteras.

– Vi har fått många idéer, lärdomar och erfarenheter som vi tar med oss framöver och planerar fortsatta steg ifrån, säger Karolina Isaksson.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling