Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-10-07

Plast utmaning för kapitalförvaltare

Att bedöma vad hållbar utveckling är och vad som ger konkret effekt är en utmaning. Inte minst för finanssektorn. För att uppmuntra samverkan mellan forskare och investerare, samt för att diskutera hållbara plastsystem arrangerade Mistra och Swesif, Sveriges Forum för hållbara investeringar, ett seminarium i mitten av september.

Mistra är är en forskningsfinansiär som stödjer långsiktiga, tvärvetenskapliga program med syfte att lösa betydande miljöproblem, samtidigt som de är en kapitalägare med ambition att investera hållbart och med god avkastning Det ger Mistra en unik möjlighet att knyta samman forskning och kapitalförvaltning.

För att investerare och fondförvaltare skulle få en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om plast bjöd Mistra och Swesif in till ett seminarium i mitten av september.

Huvudpunkten under seminariet var en presentation av en så kallad investor brief som har författats av Fredric Bauer och Tobias Nielsen, forskare vid Lunds universitet respektive IVL och aktiva inom Mistra STEPS.

Briefen, med målet att sprida kunskap om hållbara investeringar kopplade till plast, har arbetats fram i dialog med kapitalförvaltare. Fokus ligger på vilken roll och möjlighet investerare har när det gäller att främja en övergång till ett hållbart plastsystem. Andra viktiga delar i briefen är att ge en aktuell bild av lagstiftningstrender och tekniska innovationer relaterade till plast.

På seminariet presenterades och diskuterades en sen version av rapporten, helt färdig för publicering kommer den att vara under hösten.

Fredric Bauer inledde seminariet med att tydligt slå fast att plast är en utmaning för investerare i ett post-fossilt samhälle. Och att trenden än så länge inte alltid pekar i hållbarhetens riktning.

– Fortfarande går stora investeringar till företag som är beroende av fossilbaserad plast, det kan visa sig vara riskabla investeringar.

Han talade även om plastens tre huvudutmaningar: det stora beroendet av fossila råvaror, dålig avfallshantering samt låg återvinningsgrad.

Återvinning är det område där behovet av investeringar är som störst, hävdade han. Till exempel för att utveckla kemisk återvinning, en metod som nu allt oftare lyfts fram som ett sätt att effektivisera verksamheten.

– Det handlar om att vi måste gå från att söka enkla lösningar till att hantera systemfrågor, vilket kommer att påverka ett antal olika sektorer.

Anita Lindberg, som är ordförande för Swesif, sa i ett kort anförande att investerare måste vara med och påverka den omställning som krävs.

– Det kan vi bara göra genom att föra en dialog med de företag vi investerar i. Men för att vi ska kunna göra det måste vi lära oss mer. Det är bara på så sätt som vi kan fatta informerade beslut, och gå från att hantera risker till att påverka utvecklingen.

Under en debatt, med både forskare och investerare i panelen, blev det tydligt att plast engagerar. Men att vägen framåt inte är helt given.

Frågor som dök upp var hur framtidens affärsmodeller ska se ut, vilka verktyg en investerare kan använda för att påverka företagen och hur man kan inkludera ett företags exponering gentemot plast när man bedömer dess värde.

– Det handlar till stor del om att se var plasten finns i värdekedjan, för att kunna göra det måste investerare föra in materialet i sina dialoger med företag, sa Emma Sjöström, forskare vid Mistra-centret Misum på Handelshögskolan i Stockholm och biträdande programchef för Stockholm Sustainable Finance Center.

Åsa Stenmarck, från IVL Svenska Miljöinstitutet och regeringens särskilda utredare av plastens miljöeffekter, menade att det ökande intresset bland investerare är mycket positivt.

– Men lika främmande som finansmarknaden är för mig är nog plastbranschen för dem. Just därför är seminariet spännande, och förhoppningsvis har vi mycket att lära av varandra.

För att kunna fatta hållbara investeringsbeslut behöver vi tillgång till mer och bättre data, något som Erik Eliasson från Danske Bank tog  upp i panelen. Ylwa Häggström från Öhman fonder betonade att de förvaltar andras pengar och av avkastning är en avgörande faktor. Politik och regelverk kan främja investeringar i nya affärsmodeller, till exempel inom delningsekonomin.

Betydelsen av att politiken på såväl nationell som EU-nivå driver på och skapar förutsättningar för finanssektorns möjligheter att bidra till en hållbar utveckling lyftes också av Aaron Maltais, forskare på Stockholm Environment Institute och föreståndare för SSFC.

Att behovet av att förstå och viljan att ta till sig kunskap om plast är stort kunde utläsas dels i deltagarförteckningen, på plats fanns anställa från flertalet av de ledande fondförvaltarna. Dels av den avslutande frågestunden, där många talade om behovet av att ytterligare fördjupa sina kunskaper och fortsätta dialogen mellan forskare och finanssektorn.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling