Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Ökat intresse för geopolitik hos svenska företag

Det förändrade geopolitiska landskapet har skapat nya globala spänningar, och därmed både utmaningar och möjligheter när det gäller att nå uppsatta utvecklingsmål. Geopolitikens betydelse för klimat- och miljöfrågorna har därmed gått från att vara ett akademiskt ämne till att vara något som företagens styrelser nu tar på allvar, menar Björn-Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics.

Hållbarhet och klimat har länge varit viktiga angelägenheter för företag, men just nu handlar de framtidsanalyser som alltfler företag anser att de måste göra allt oftare om geopolitik. När Dagens Industri, tillsammans med tidningen Aktuell Hållbarhet, nyligen arrangerade konferensen Hållbart Näringsliv kom 600 personer från företagens översta skikt. Och det som lockade var i hög grad programpunkterna om geopolitik.

– Både svenskt näringsliv och svensk politik ligger i framkant när gäller teknik och policy. Men det räcker inte, ni måste även ta hänsyn till den förändrade geopolitiska verklighet vi befinner oss i just nu, var ett av budskapen från Björn-Ola Linnér, programchef för Mistra Geopolitics.

Han menade att det faktum att geopolitiken stod i centrum för en konferens som lockar personer på en så hög nivå i sig är ett tecken på att forskningsområdet nu har slagit igenom brett inom företagsvärlden.

– När vi startade Mistra Geopolitics var det ett mindre antal företag som prioriterade att vara med i programmet. Då var de undantagen, medan geopolitik idag är något som intresserar de flesta.

Att de båda tidningarna som arrangerade konferensen pekade på att de företag som vill lyckas med det egna hållbarhetsarbetet även måste ta hänsyn till de geopolitiska förutsättningarna är, enligt Björn-Ola Linnér, ytterligare ett bevis på ämnets aktualitet. Det kan till exempel handla om det elektrifierade förnybara samhällets beroende av sällsynta jordartsmineraler, som kan spä på konflikter, inte minst i svaga stater. Men också leda till nya cirkulära affärsmodeller för att värna nödvändiga resurser som är kritiska i klimatomställningen.

– Vi kan tydligt se att det förändrade geopolitiska landskapet har skapat nya spänningar och därmed nya utmaningar, men också möjligheter, när det gäller att nå uppsatta utvecklingsmål.

Det är inte bara i företagsvärlden som geopolitik har blivit ett allt viktigare område. Även departement och myndigheter följer nu frågor kopplade till området mer noggrant. Inte minst eftersom nya konfliktpunkter kan förändra förutsättningar för Sverige att nå globala hållbarhets- och miljömål.

Även definitionen av geopolitik är på väg att förändras. Traditionellt har det uttryckt sambandet mellan geografi och politik, och då har frågor om hur olika länder ska kunna säkra sina naturresurser varit viktiga. Olja är ett typiskt exempel på en produkt som har haft stor betydelse för staters politiska överväganden.

– Nu ser vi att de globala spänningarna ökar inom allt från matproduktion till kontrollen över sällsynta jordartsmineraler. Båda dessa områden har vi forskat kring i Mistra Geopolitics. Men vi har också undersökt hur icke-statliga aktörer, som företag, har blivit viktiga geopolitiska aktörer.

Några exempel på denna förskjutning är, menar Björn-Ola Linnér, Kinas satsningar i Afrika och den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro krav om att kunna utnyttja landets naturresurser utan inblandning av utomstående.

– En annan geopolitisk förflyttning uppstod när president Trump klev av ett antal internationella avtal, till exempel Parisavtalet. Men i samma stund som USA lämnar en överenskommelse öppnar det upp för andra aktörer att ta på sig nya roller. Vad det leder till vet vi inte, möjligen kan vi få se en uppslutning bland länder som vill värna internationella avtal.

Björn-Ola Linnér oroas även av att klimatutmaningen har lett till en framväxt av nationalistiska och populistiska känslor vilket i sin tur kan komma att få stora politiska konsekvenser.

– En sak har vi lärt oss inom Mistra Geopolitics och det är att framtiden blir allt svårare att förutse. Det kan räcka med att det kinesiska kommunistpartiet presenterar en ny femårsplan för att företagens planering ska kullkastas, och tvinga länder och företag till helt nya vägval. Därför måste företag som vill minimera de egna riskerna ständigt analysera omvärlden.

Och omvänt – företag som inte förhåller sig till dessa förändringar riskerar att bli som ett frö i vinden, hävdar Björn-Ola Linnér. Med ökande finansiella risker som följd.

Här ser han att Mistra Geopolitics har en viktig roll att spela.

– Det vi gör är att försöka tillhandahålla en förståelse för olika geopolitiska processer, både i närtid och på längre sikt. Det gör vi genom att jobba med scenarier kring olika spänningar som kan påverka oss i framtiden. En slutsats är att geopolitik inte länge är något som länder och företag bara kan förhålla sig till, de måste vara aktiva aktörer.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling