Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-06-22

Nytt projekt om desinformation i miljöstyrning

Desinformation försvårar demokratiska processer och ställer sig i vägen för hållbarhetsomställningen. I höst startar forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication ett projekt om desinformation med fokus på miljöstyrning. Bland annat kommer olika aktörers syn på desinformation och hur de själva motarbetar detta att undersökas.

Tillgång till och kontroll av information och kunskap är en viktig del av dagens miljöpolitik. Men när desinformation medvetet sprids för att vilseleda kan det undergräva vetenskaplig information, öka polarisering och skapa politiska låsningar. Det försvårar i sin tur demokratiska processer och minskar möjligheterna för att nå uppställda miljö- och klimatmål, säger Martin Westin, forskare i miljökommunikation med inriktning på dialog i komplex samhällsplanering vid SLU och inom Mistra Environmental Communication.

Projektet om desinformation inom Mistra Environmental Communication är ett systerprojekt till det Formasfinansierade projektet Deliberation, medborgardeltagande och samverkan i en tid av postsanningspolitik: dialogexperternas roll som Martin Westin också leder.

– Debatten om en hållbar omställning blir mer och mer polariserad. Politiska krafter, organisationer och ekokammare drar människor åt olika håll vilket bidrar till att vi lever i parallella världar med skilda bilder av hur verkligheten ser ut. I det politiska spelet används desinformation för att gynna den politik man vill ha genomslag för. Människor blir felinformerade, det förstärker konspirationsteorier och det bidrar till att vi får svårare att genomföra en hållbar omställning.

Martin Westin kommer att driva projektet tillsammans med sin kollega Sara Holmgren, forskare i miljökommunikation med fokus på skogspolitik. Det kommer både bestå av en litteraturstudie och workshops med olika organisationer involverade i miljöstyrning i form av policy och praxis – en myndighet, en civilsamhällesorganisation och en intresseorganisation.

Eget ansvar för desinformation

Tre frågor kommer att diskuteras i dialog med organisationerna: Vad anser aktörerna är tillförlitlig information och desinformation? Vilka ser de som spridare av desinformation? Vilket ansvar anser de att de själva har gällande användning och spridning av desinformation?

– Vi tänker oss att vi först kommer att samla organisationerna var för sig i en workshop där en grupp medarbetare får diskutera dessa frågor. Sedan är tanken att föra samman de tre organisationerna och facilitera dialogen för att undersöka möjligheter att nå fram till varandra utifrån en viss sakfråga.

Arbetet utgår från en bred definition av desinformation – medveten vilseledning med en politisk intention, där det finns diskrepans mellan vad man vet och vilken information man väljer att förmedla. Det handlar mer om hur aktörerna som deltar i studien förstår desinformation än om att slå fast en snäv definition, förklarar Martin Westin.

Projektet kommer att pågå under ett år och målet är att ta fram verktyg och metoder som aktörer inom hållbarhetsområdet ska kunna använda för att diskutera desinformation.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling