Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-04-22

Ny rapport om ökad kolinlagring i jordbruksmark

Kolinlagring är en viktig fråga i klimatdebatten. Med perenna grödor och optimala växtföljder kan jordbruksmarkens förmåga att lagra kol öka – och samtidigt ge andra positiva effekter. Det visar en ny rapport, baserad på kunskap från Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EviEM.

Det markbundna förrådet av kol till en meters djup uppskattats vara cirka tre gånger så stort som det växtbundna förrådet ovan jord, och cirka dubbelt så stort som det i atmosfären. Ungefär tio procent av det markbundna kolet förekommer i jordbruksmark. Med optimala brukningsmetoder och väl avvägda växtföljder kan förlusten av kol i marken minska – och att kolinlagringen kanske till och med kan öka. Det ger vinster för både klimat och markens bördighet.

I rapporten Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark – En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys från Formas, baserad på kunskap från Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EviEM, presenteras arbetet med vilka grödor och växtföljder som minskar kolförlusterna mest. Resultatet visar att varierande växtföljder, flerårsväxter och baljväxter har en positiv effekt på halten av organiskt kol i jorden.

Arbetet med den systematiska översikten som lett till rapporten påbörjades av Mistras råd för evidensbaserad miljövård, EviEM (2012–2018). EviEM arbetade för en miljövård på vetenskaplig grund och genom systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor var målet att förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Då översikten inte hann bli klar under programtiden kom Mistra och Formas överens om att den skulle färdigställas under ledning av Formas.

Ta del av rapporten här.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling