Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-11-24

Ny rapport ger finansbranschen kunskap om värdet i återvunnet material

Utvinning och bearbetning av jungfruliga material orsakar hälften av EU:s växthusgasutsläpp och bidrar till betydande förlust av biologisk mångfald och vattenbrist. I Mistras nya rapport Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments lyfts potentialen med återvunnet material och finansbranschens avgörande roll för att påskynda omställningen till cirkulära materialflöden.

Idag konsumerar vi 100 miljarder ton jungfruliga material årligen på global nivå. År 2050 riskerar materialförbrukningen att ha fyrdubblats. En ökning som skulle sätta globala klimatmål på spel. För att nå målen i Parisavtalet måste förbrukningen av jungfruliga resurser halveras innan år 2050. Det motsvarar den globala materialkonsumtionen på 1980-talet.

Men det finns hopp. Genom att ställa om till en resurseffektiv materialanvändning där återvunnet material får likvärdiga marknadsförutsättningar och ett likvärdigt värde som jungfruliga kan miljö- och klimatpåverkan minska. Då materialanvändning är direkt kopplat till företagens ekonomi både på kort och lång sikt har finansiella aktörer en viktig uppgift i att påskynda övergången till cirkulära materialflöden, visar Mistras nya rapport Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments.

Bild på Evalena Blomqvist

– Gapet mellan samhällets materiella behov och tillgängliga jungfruliga material skapar en marknad för nya lösningar som inte är beroende av att stora mängder jungfruligt material bryts. Här är en ökad användning av återvunnen råvara en möjlig lösning. Återvunnet material har unika egenskaper och vi kan bestämma vart ”gruvan” ska placeras. I den nya ekonomin har vi lärt oss att använda dessa egenskaper som en fördel, säger Evalena Blomqvist, tidigare programchef för Mistra Closing the Loop, forskare på Rise och rapportens huvudförfattare.

Stöd i företagsdialoger

Rapporten vilar på resultat från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop (2012–2019) och presenterar förutsättningar, möjligheter och utmaningar på området samt lyfter konkreta exempel på företag som redan idag arbetar resurseffektivt. Den innehåller även ett så kallat ”Investor Toolkit” med centrala frågor investerare och kapitalförvaltare kan använda sig av inför företagsförvärv, i ESG-analyser och i bolagsdialoger.

– Genom att ta fram Investor Briefs som riktar sig direkt till finanssektorn vill vi växla upp möjligheten för resultat från Mistras forskningsprogram att också nå den här betydelsefulla målgruppen. Mistra Closing the Loop har tagit fram viktiga budskap till olika samhällsaktörer. Jag hoppas att rapporten kan fungera som stöd och inspiration för investerare och kapitalförvaltare som vill vara med i övergången till en cirkulär ekonomi. Vi ser också att arbetet med rapporterna genererar nya nätverk mellan hållbarhetsforskare, investerare och politiken, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Mistra Dialog Investor Brief

Syftet med Investor Briefs är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar. Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments bygger på resultat från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop (2012–2019) och diskussioner med representanter från finanssektorn.

Mistra har tidigare publicerat två Investor Briefs: Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion, baserad på forskningsresultat från Mistra Future Fashion, samt Plastics and sustainable investments, baserad på forskningsresultat från Mistra STEPS.

Investor Brief för återvunnen råvara – Kunskap för hållbara investeringar

Webbinarium den 24 november

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling