Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-12-18

Myrsteg inte nog – stora kliv behövs

Efter åtta år är Mistras forskningsprogram Closing the Loop nu på väg att avslutas. En slutsats är att dagens återvinningssystem fungerar dåligt, och att det inte kan förändras med myrsteg. Stora kliv framåt krävs. En slutrapport kommer inom kort men redan nu presenteras resultat via programmets egen adventskalender.

Efter sju år och tretton genomförda projekt sjunger Closing the Loop nu på refrängen. Enligt programchefen Evalena Blomqvist har vart och ett av de genomförda projekten bidragit med ny kunskap inom återvinningsområdet.

– De har alla tagit viktiga steg framåt.

Trots det menar hon att denna utveckling inte är nog för att uppnå en ökad användning av återvunnen råvara.

– Små framsteg är värdefulla men också de mest besvärliga att ta. Det beror på att de befintliga systemen styrs av krav, normer och organisatoriska hinder. Det gör det även svårt att ta sig fram med små steg. Om vi istället tar mer rejäla kliv direkt kan det bli enklare att hitta bra användningsområden för återvunnen råvara.

Fler resultat och tankar kommer att presenteras på Closing the Loops slutseminarium som kommer att hållas den 3 mars på Klara Strand i Stockholm. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer finnas på programmets hemsida efter nyår.

Bild på Evalena Blomqvist

– Det jag hoppas är att alla som tar del av våra resultat kommer att få en känsla av är att återvunna råvaror är otroligt värdefulla, just för de egenskaper som de har. Därför måste vi komma bort från tanken att vi ska se på det återvunna som nästan ny råvara. Det blir den aldrig. Istället måste det återvunna bli en resurs på egna villkor.

Evalena Blomqvist är noga med att skilja på de slutsatser från enskilda projekt och den syntes som programmet som helhet har kunnat göra när resultaten från de olika projekten har vägts samman.

– En syntes är att vi alla, utan att egentligen lyckas, har försökt att lirka upp knuten ”Giftfria och resurseffektiva kretslopp”. Sådana finns inte, så från programmet vill vi därför att samhället ska ha mod och kunskap att besluta om riskbedömda kretslopp. Gör vi det får vi även modet och möjligheten att hantera kemikalier i vår omgivning. Mistra Closing the Loop vill därför utgå från begreppet accepterad risk istället för giftfri. Det skapar ett utrymme för innovation och nya marknader och en möjlighet till ökad resurseffektivitet.

Det har, enligt Evalena Blomqvist, lett fram till slutsatsen att det befintliga återvinningssystemet inte fungerar optimalt. Därför talar de nu mindre om målet att gå från en procent till sju procent återvunnet material i nya produkter, till att vi måste börja se oss som odlare av återvunna materia.

– Och att den som odlar också kan skörda.

För den som redan nu är nyfiken går det att få ta del av programmets resultat via dess hemsida. Varje dag ges en ny insikt om hur återvinningen kan bli bättre.

– Genom att släppa fakta i adventskalendersform hoppas vi fler ska få del av våra slutsatser löpande fram till jul, säger Evalena Blomqvist.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling