Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-25

Misum viktig del i internationell utbildningssatsning

Handelshögskolan i Stockholm lanserar The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program. Det är en internationell utbildningssatsning med fokus på grön utlåning, gröna obligationer och hållbar finans. Programmet ska stödja banker på tillväxtmarknader i deras omställning till hållbar finansiering. Erfarenheter från Misum blir en viktig del av satsningen.

Finansmarknaderna ha en enorm makt när det gäller att påverka utvecklingen inom miljö- och klimatområdet. För att utbilda dem som har, eller en dag kommer att få, ledande roller inom näringsliv och finansföretag har utbildningsprogrammet The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program skapats.

– Vi började diskussionerna med International Finance Corporation,IFC, som är den del av Världsbanken för drygt två år sedan. Att utbildningen sedan hamnade i Sverige beror, bland annat, på att vi genom Misum hade byggt en bred kompetensbas inom hållbarhet och finans, säger Hanna Setterberg, forskare inom Misum och lärare inom hållbarhet och finans samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program.

I juni genomfördes den första utbildningen. Då var ett 30-tal deltagare från tio banker i Nigeria, Thailand, Turkiet och Georgien på plats i Stockholm under fem dagar.

Från varje bank kom minst tre personer, och kravet vara att de skulle vara en hållbarhetsansvarig, en från finanssidan och en med ansvar för utlåning.

– Att varje bank skulle skicka flera personer, och att de skulle ha olika kompetenser, beror på att vi tror att det krävs ett team för att de ska ha kraft att genomdriva de förändringar som krävs när de kommer hem, säger Hanna Setterberg.

Idag är efterfrågan på gröna obligationer större än utbudet på marknaden. Inte minst för pensions- och försäkringsbolag är gröna obligationer en viktig del i strategin för hållbara investeringar. Målet för utbildningen är därför att ge deltagarna de verktyg som krävs för att de ska kunna ge ut gröna lån och emittera gröna obligationer på sina respektive marknader.

– Finanssektorn spelar en avgörande roll för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Klimatförändringarna medför också nya finansiella risker för såväl banker som andra aktörer att förhålla sig till, samtidigt som efterfrågan på gröna obligationer växer. Därför är det viktigt att banker, inte minst i tillväxtekonomier, har kunskapen att inkludera hållbarhetskriterier i sina kreditanalyser.

Tanken är att genomföra två utbildningsomgångar per år under sju år, men redan nu ett par månader efter den första utbildningen har en grön obligation startats.

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och International Capital Market Association, ICMA har huvudansvaret för innehållet och genomförandet av programmet som Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) står värd för. Med i projektet är även Misum samt ett flertal andra aktörer från den svenska finansmarknaden.

– Vi är stolta över att kunna bidra till en positiv utveckling genom en sådan konkret insats som ett unikt utbildningsprogram för dem som fattar avgörande beslut för vår framtid. Detta är helt i linje med Handelshögskolans strategi där två av våra hörnpelare är just finans och hållbarhet, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Sverige har över tio års erfarenhet av gröna obligationer, och sett till total emissionsvolym är andelen gröna obligationer som emitteras i Sverige högst i världen. I tillväxtekonomier är denna typ av finansiering betydligt ovanligare, och genom programmet får banker en möjlighet att skicka hit personer som både kan få inspiration och kunskap för att sedan integrera hållbarhet i sin utlåning och emittera fler gröna obligationer. Förhoppningen är att programmet ska bidra till att fler hållbara projekt i utvecklingsländer får ekonomiskt stöd.

Programmet finansieras av svenska Sida, Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO) samt Luxemburg Ministry of Finance.

Kontakt:

Hanna Setterberg, forskare verksam inom Misum och lärare inom hållbar ekonomi samt programledare för The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program

  • Tel: 070-773 70 81
  • E-post: hanna.setterberg@hhs.se

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling