Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-25

Mistras utlysning – 50 MSEK för en hållbar blå ekonomi

Nu öppnar Mistra det första steget i utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i marina områden.

Havet och en hållbar blå ekonomi är en angelägen fråga. FN har förklarat 2021–2031 som årtiondet för havsforskning för att med kunskap om havet stötta bland annat målen i Agenda 2030 och andra politiska ramverk. EU-kommissionen har också föreslagit en ny strategi för en hållbar blå ekonomi, med syfte att underbygga målen i EU:s gröna giv. Nordsjön och Östersjön som omger Sverige är viktiga ur ett ekonomiskt perspektiv, samtidigt som de utsätts för allvarlig miljöpåverkan. Dessutom omfattar den blå ekonomin många sektorer och aktörer – från fiske till förnybar energi – som inte sällan verkar samtidigt i känsliga havsområden.

I Mistras nya utlysning En hållbar blå ekonomi för Sverige är hållbar blå ekonomi och styrning, samt ekosystembaserad förvaltning, centralt. Eftersom en hållbar industriell verksamhet till havs är en grundbult för att skapa en hållbar blå ekonomi är samverkan med näringslivet och andra intressenter en viktig del. Utlysningen lyfter betydelsen av metoder och instrument som kan minimera konflikter och identifiera synergieffekter. Ett framtida forskningsprogram bör också fokusera på klimatförändringar och biologisk mångfald och utvärdera långsiktiga effekter på de marina ekosystemen.

– Med denna utlysning vill Mistra lyfta fram havens stora betydelse, men också att det finns stora intressekonflikter kring hur haven ska användas och förvaltas. Vi ser fram emot spännande programförslag som tar sig an både utmaningarna och möjligheterna, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Utlysningen genomförs i två steg och bygger på bakgrundsrapporten Ecosystem approach to enhance resilience in Swedish offshore marine areas and contribute to a sustainable blue economy, framtagen av en extern expertgrupp. Även förstudien On research in Swedish offshore marine areas ligger till grund.

Se utlysningstexten i sin helhet på svenska och engelska.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling