Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-02-02

Mistras utlysning – 20 MSEK till hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror

Nu öppnar Mistra utlysningen Säker och hållbar tillgång på innovationskritiska råvaror. Målet är att ett kommande forskningsprogram ur ett miljöstrategiskt perspektiv ska identifiera risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället.

I den hållbara samhällsomställningen ligger stort fokus på elektrifiering och digitalisering, vilket förutsätter tillgång på metaller och mineraler. Dessa behöver utvinnas på något sätt – genom en kombination av ökad återvinning från befintliga produkter och material samt genom utökad gruvverksamhet i Europa, Sverige och andra länder. Nyetablerad och utökad exploatering kan dock leda till lokala och geoekonomiska utmaningar, etiska dilemman samt innebära mål- och intressekonflikter på bland annat miljöområdet.

Mistras utlysning avser ett forskningsprogram som ur ett miljöstrategiskt perspektiv ska identifiera risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället. Det framtida forskningsprogrammet ska använda sig av ett systemperspektiv för att analysera och identifiera hållbara lösningar för att hantera intresse- och målkonflikter som kan uppstå längs hela, eller delar av, värdekedjan när samhället vill säkerställa tillgången på metaller och mineraler. Utlysningen omfattar ett forskningsprogram med en budget på högst 20 MSEK över en period på fyra år.

– Förhoppningen är att denna programsatsning kommer att belysa de utmaningar och möjligheter som olika sätt att tillfredsställa samhällets behov av mineraler innebär. Vi hoppas att forskningsresultaten ska bidra till att finna vägar framåt i aktuella konflikter mellan olika miljö- och samhällsmål, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra.

Närliggande utlysning hos SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyste den 10 januari 2023 den närliggande utlysningen ”Svenskt centrum för strategiska metaller och mineral – MRC MetMin” på 60 miljoner kronor. Forskningen ska vara kopplad till prospektering och/eller processutveckling av metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner. Målet är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång under en sexårsperiod. Mer information finns på strategiska.se. 

Se Mistras utlysningstext i sin helhet på svenska och engelska.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling