Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-03

Mistras nya utlysning – 40 MSEK till forskningsprogram om klimat, jämlikhet och digitalisering

För att nå målsättningarna i Parisavtalet och skapa förutsättningar för en samhällsomställning i linje med globala klimatmål behöver nya aktörer samverka. Mistras utlysning vill bidra till att forskare i samverkan med civilsamhället genererar nya insikter på vetenskaplig grund.

Som bakgrund till Mistras utlysning ligger de eskalerande globala klimatförändringarna och behovet av omfattande anpassningsåtgärder. Det är viktigt att dessa åtgärder inte skapar problem och orättvisor. Därför väntas programmet identifiera åtgärder som även främjar ett mer jämlikt samhälle. Enligt FN bör 2020 vara startpunkten för ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder för klimatet för att uppnå de mål som världens länder enats om i Parisavtalet och Agenda 2030. Även inom EU har såväl parlamentet som kommissionen höjt ambitionerna på klimatområdet och beslutat att omställningen till ett fossilfritt Europa ska vara en central del av den gröna given som lanserades under 2019.

För att mobilisera innovationskraften i hela samhället har civilsamhället en betydande roll, som betonas i den nya utlysningen. Forskargrupper erbjuds att lämna förslag tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer. Fokus ska ligga på Sverige, med en europeisk och internationell utblick.

– Det är angeläget att påskynda klimatomställningen och hitta disruptiva innovationer för att nå de globalt överenskomna hållbarhetsmålen. Samtidigt är det viktigt att klimatomställningen är rättvis och inkluderande. Här tror vi att civilsamhället, i samverkan med forskare och andra behovsägare, kan bidra med intressanta perspektiv. Digitaliseringen som möjliggörare eller riskfaktor är ytterligare ett fokusområde för den här utlysningen, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Tre delar av klimatomställningen

Den aktuella utlysningen fokuserar på tre delar av klimatomställningen: Att undersöka civilsamhällets roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och utforska samarbeten mellan forskarsamhället och civilsamhällets organisationer. Att utgångspunkten är en rättvis omställning med sårbara regioners, gruppers och individers perspektiv. Att kritiskt granska digitaliseringens roll som möjliggörare, alternativt riskfaktor, för klimatomställningen.

– Klimat, jämlikhet, digitalisering och civilsamhället är fyra mycket viktiga områden var för sig och genom att knyta dem samman, studera och utvärdera civilsamhällets metoder och digitala möjligheter på vetenskaplig grund, tror vi att nya insikter kan generas, säger Åsa Moberg. Det kommer att bli en utmaning och just därför ser vi potentialen för ett Mistraprogram med denna komplexa ansats.

Informationsmöte om utlysningen

Mistra bjuder in till ett informationsmöte om utlysningen. Mötet är på engelska, via Zoom, den 29 september klockan 9.00-10.30. Under mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig här!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling