Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-09-09

Mistras nya styrelse

Mistra välkomnar nya ledamöter, ny ordförande och vice ordförande. Anna Jakobson och Anders Tunlid ser fram emot att skapa en initierad och engagerad styrelse där allas perspektiv och kompetenser bidrar till Mistras utveckling.

I början på sommaren tackade Mistra av Johan Söderström och Sara Ilstedt som ordförande, respektive vice ordförande, samt fyra ytterligare ledamöter. I juli valdes sex nya styrelsemedlemmar in och ny ordförande och vice ordförande utsågs.

Anna Jakobson, som suttit som styrelseledamot sedan 2019 är Mistras nya ordförande. Hon är portföljförvaltare på Alfred Berg och har även varit styrelsens representant i Mistras kapitalförvaltningskommitté. Anders Tunlid, professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet, valdes också in i Mistras styrelse 2019 och är nu vice ordförande. Att de har olika bakgrunder och kompetenser ser de som en stor styrka i sitt samarbete.

– Jag har kunskapen om kapitalförvaltning och har arbetat länge med hållbarhetsfrågor i ett finansiellt perspektiv, medan Anders som vice ordförande har den djupa akademiska bakgrunden och kunskapen. Mistras huvuduppdrag är att dela ut forskningsmedel och kapitalförvaltningen är en möjliggörare för detta, så vi kompletterar varandra bra, säger Anna Jakobson.

För Anna Jakobson och Anders Tunlid är det viktigt att de nya styrelseledamöterna snabbt lär känna varandra och Mistras verksamhet för att kunna bidra med idéer och perspektiv utifrån sina olika bakgrunder och kunskaper.

– Mistra har många forskningsprogram och de verkar under lång tid. Det är viktigt att det är tydligt både hur processen fungerar och var i processen styrelsen kan och ska bidra, säger Anders Tunlid.

Anders Tunlid lyfter Mistras långsiktiga program och de starka forskningsmiljöer som byggs upp. Samtidigt ser han att programmens riskerar att svälla i storlek och därmed ta mycket kraft att koordinera. För att kunna nå fler yngre forskare och nya typer av partners i forskningsprogrammen ser han att programportföljen kan ha behov av att kompletteras med mindre och mer avgränsade satsningar.

– Vi behöver sänka trösklarna för att bygga nya förmågor och ge dem som bär på spännande idéer mer ledande roller. Här kan exempelvis ansökningsprocessen förändras, likt den senaste utlysningen gällande hav där ansökningen skedde i två steg. Det kan också handla om att utveckla en än mer inbjudande idégenereringsprocess, förklarar han.

Anna Jakobson ser att styrelsen tillsammans med Mistras kansli också har ett viktigt uppdrag i att arbeta mer med kvalitativa utvärderingar för att tydliggöra vad ett framgångsrikt Mistraprogram är. Bland annat utifrån Mistras stadgar om att forskningen ska ha betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och miljöanpassad samhällsutveckling.

– Det är också mer brus på miljö- och klimatområdet idag och viktigt att nå utanför kretsen av redan frälsta. Forskningsresultaten kan tillgängliggöras än mer, inte minst inom näringslivet och på policyområdet. Jag ser verkligen fram emot att välkomna våra styrelseledamöter med nya infallsvinklar för att ta oss an detta, säger Anna Jakobson.

I samband med att Anna Jakobson tillträder som styrelseordförande avgår hon från Mistras kapitalförvaltningskommitté. En ny styrelseledamot till kapitalförvaltningskommittén utses på nästa styrelsemöte i september.

Nya styrelseledamöter är:

Tidigare ledamöter omvalda för ny period är:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling