Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-06

Mistraforskare stöttar Västra Götalands klimatarbete

Västra Götalandsregionen miljönämnd har tillsatt ett forskarråd för att analysera och ge rekommendationer för klimatarbetet i länet. Tre av sex forskare i rådet är engagerade i Mistraprogram.

Karin Bradley, programchef för Mistra Sustainable Consumption, Filip Johnsson, programchef för Mistra Electrification och Frances Sprei, engagerad inom Mistra Carbon Exit, är tre av de sex forskarna i det tillsatta forskarrådet. Den första oktober startade de sitt uppdrag med att följa upp Västra Götalands klimatarbete. Beslutet om att tillsätta ett forskarråd hör samman med regionstyrelsens tidigare beslut om en koldioxidbudget beräknad för hela Västra Götaland.

Forskarrådet kommer årligen att presentera en analys som utgår från de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin fram till år 2030. Enligt Västra Götalandsregionen kan analysen ha varierande fokusområden från år till år beroende på rådets bedömning om viktiga utsläppsminskningar. Rådet har också frihet att inrikta sin analys på olika aktörer, exempelvis regionen, kommuner eller företag. I slutet av varje år ska rådet rapportera prioriteringar – både klimatinsatser och insatser kopplade till politik och samhällsutveckling – som behövs för att hålla koldioxidbudgeten.

– Västra Götalandsregionen är en av de första regionerna som satt upp konsumtionsbaserade miljömål och en koldioxidbudget. Att analysera regionens arbete ska bli intressant och jag hoppas att vi i forskarrådet kan bidra med konkreta inspel till hur klimatarbetet kan växlas upp ytterligare. Det är tydligt att det finns en öppenhet och ett genuint intresse för att tänka nytt från regionen, säger Karin Bradley, lektor vid KTH, samt programchef för Mistra Sustainable Consumption tillsammans med Åsa Svenfelt.

Förutom de tre forskarna med Mistrakoppling sitter Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Björn Sandén, professor vid Chalmers och Annika Nilsson, lektor vid Uppsala universitet i forskarrådet. De sex forskarna sitter mellan åren 2021–2023.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling