Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-02-23

Mistra välkomnar Lisa Almesjö som ny medarbetare

Mistra har fått en ny medarbetare i Lisa Almesjö som tillträtt tjänsten som programansvarig. Hon tar med sig stor kunskap om forsknings- och innovationsarbetet på EU-nivå och kommer att ägna särskilt fokus åt att utveckla processen för Mistras framtida forskningssatsningar.

Den 15 februari tillträdde Lisa Almesjö tjänsten som programansvarig på Mistra. Hon kommer närmast från Vinnova och rollen som Senior Policy Officer där hon på Vinnovas Brysselkontor har arbetat med att utveckla de europeiska forskningsprogrammen och stöttat svenska aktörer att delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. På Mistra ser hon fram emot att kombinera sina tidigare erfarenheter av mer strategiskt arbete med omvärldsanalys och trender i samhället för att omsätta det i nya forskningssatsningar.

– Det ska bli roligt att arbeta närmare forskarna igen genom Mistras forskningsprogram. För mig är det viktigt att känna att jag bidrar till en bättre värld och Mistra har funnits i mitt medvetande som en viktig och häftig aktör så länge jag har arbetat med forskning och innovation.

Lisa Almesjö är disputerad marinekolog, vid Stockholms universitet och har arbetat med variation och utbredning av cyanobakterieblomningar i Östersjön. Hon har även arbetat med fiskekologi, bland annat genom en kunskapsöversikt på uppdrag av riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Innan tjänsten på Vinnova arbetade Lisa Almesjö under många år som forskningssekreterare och internationell koordinator på Formas med fokus på marina frågor och klimat samt med internationella forskningsprogramsatsningar, bland annat EU-programmet BONUS.

– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur och läste biogeovetenskap med stort fokus på naturvård på universitetet. Jag tycker tyvärr – eller kanske tursamt – att nästan allt är väldigt kul och intressant och läste flera olika påbyggnadskurser, bland annat etologi (om djurs beteende), innan jag tillslut landade i marin ekologi.

Kommer arbeta med nya forskningssatsningar

Lisa Almesjö kommer som programansvarig att ansvara för ett antal av Mistras forskningsprogram samt ha en central roll i arbetet med att ta fram nya forskningssatsningar både gällande innehåll och struktur. Hon berättar att hon är öppen för olika typer av influenser och idéer och fascineras av såväl smala och komplicerade forskningsområden som större trender och skeenden i omvärlden. Åren på Vinnova har gett Lisa Almesjö bättre förståelse för företagens drivkrafter och utmaningar – viktig kunskap för att forskningen ska komma till nytta i samhället. Hon anser också att vi bör lyssna mer på den yngre generationen som växer upp med hög medvetenhet om miljö- och klimatfrågor och har ett kunskapsutbyte med hela världen genom digitala plattformar.

– Jag har ett intresse för att utforska skärningspunkterna mellan olika vetenskapsområden och drivkrafter från olika aktörer, då jag tror att det är här vi kan ta de riktigt stora sprången. I Mistras stadgar står att vi ska lösa miljöproblemen, och ärligt talat har vi i många fall redan gjort det, vi vet vad som krävs. Svårigheterna ligger i att genomföra lösningarna och hur vi ska lyckas med det.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling