Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Mistra Urban Futures avvecklas och lever vidare

Efter tio år kommer Mistra Urban Futures att avslutas vid årsskiftet. De erfarenheter och den kunskap som har vuxit fram under centrumets åtta år kommer dock att leva vidare i Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma satsning ”Göteborgs centrum för hållbar utveckling”.

Mistra Urban Futures har sedan starten 2010 utvecklats till ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling. Ett område där utmaningarna är komplexa och som berör många olika sektorer, discipliner och kulturer.  Några av de utmaningar centrumet har haft att hantera är den ökande globaliseringen, en allt snabbare urbanisering och att städer därmed har blivit allt mer svårhanterliga. Och där lösningarna ofta är både komplexa och motstridiga.

Mistra Urban Futures kommer nu att avlutas. Chalmers och Göteborgs universitet vill dock ta till vara de erfarenheter och den kunskap som satsningen har genererat. Därför kommer de gemensamt att starta en gemensam samverkansplattform. Målet är att bidra till en hållbar utveckling i Globala syd, det vill säga länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Mistra Urban Futures har haft verksamhet i många delar av världen men i den nya satsningen är det deras Göteborgsplattform som får ett förlängt liv.

Den nya organisationen startar 1 januari 2020 och inrättas som en del av Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

– GMV är värd för flera centra och nätverk som arbetar med olika aspekter av hållbar utveckling. Tillsammans med Mistra Urban Futures blir vi starkare och kan ta oss an mer komplexa frågeställningar. Chalmers och Göteborgs universitet satsar nu gemensamt på hållbar samhällsutveckling i ett globalt perspektiv med ökat fokus på samarbete med låg- och medelinkomstländer. Mistra Urban Futures är en viktig del i denna nya satsning, säger Jan Pettersson, föreståndare GMV.

Vad tar med er från Mistra Urban Futures in i den nya verksamheten?

– Det finns mycket att välja på. Mistra Urban Futures är ett väletablerat centrum som under de senaste tio åren gjort stora framsteg kring hållbar stadsutveckling. Måste jag välja något så väljer jag ändå de personliga kontakter som byggts upp i Sverige och tillsammans med internationella partners. Personalens och deltagarnas kunskaper och engagemang är centrala när vi arbetar vidare med att hitta lösningar på komplexa samhällsfrågor.

Vad har Mistra Urban Futures haft för betydelse för forskningsområdet?

– Mistra Urban Futures har gett unika bidrag till forskningsfältet. En mycket viktig del är metodiken transdisciplinary co-production där forskare och praktiker arbetar tillsammans för att gemensamt lösa reella och relevanta problem. Metoderna är nu väletablerade och provade och kan komma att spela stor roll i arbetet med att identifiera och implementera transformativa samhällsförändringar.

Andra exempel som Jan Petersson lyfter fram är de jämförande studier som görs mellan flera internationella städer med olika förutsättningar. Det gör att man nu kan generalisera slutsatser kring stadsutveckling och därmed öka möjligheterna att överföra värdefull kunskap till många av världens städer.

Vilka är de stora forskningsutmaningar som GMV ska ta sig an?

– Samhället står inför stora och komplexa utmaningar under de kommande åren. Vi behöver samarbeta mer och bättre än vi gjort tidigare. Inte backa för nya utmaningar och bryta ner gamla system som förhindrar kontakter och utveckling. Gör vi det har vi goda möjligheter att ställa om och skapa en hållbar värld.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling