Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-11-25

Mistra TerraCleans nya metod skapar gemensam riskförståelse

Tekniker och material för att rena luft och vatten får inte innebära några risker för människa eller miljö. Nu använder forskningsprogrammet Mistra TerraClean en ny metod för att identifiera risker och skapa en gemensam riskförståelse för alla inblandade i programmets fallstudier – oavsett om det handlar om läkemedelsrester, tungmetaller eller PFAS.

Forskningsprogrammet Mistra TerraClean utvecklar smarta och säkra material och tekniker som eliminerar föroreningar i luft och vatten. För att undvika att bygga in negativa effekter för människa och miljö i materialen och teknikerna använder sig programmet av ett arbetssätt där materialutveckling och livscykelanalys går hand i hand. Nu har Mistra TerraClean även infört en metod, så kallade Risk mitigation plans, för att identifiera och förebygga potentiella risker med material och tekniker som forskarna utvecklar i programmets sex aktuella fallstudier.

Risk mitigation plans, eller riskreduceringsplaner, är ett vägledande dokument som bygger på ett standardiserat frågebatteri, vilket även anpassas efter den specifika fallstudien som den appliceras på. Syftet är att få en överblick över vad som utvecklas i fallstudierna samt att identifiera var riskerna för människa och miljö kan uppstå. Det handlar också om att se vilka metoder och verktyg för riskreducering som är relevanta att använda sig av i fallstudiernas fortsatta arbete.

– Vi har ett paket av verktyg vi använder oss av för att ytterligare utreda påverkan på hälsa och miljö, som livscykelbaserade kartläggningar och ekotoxikologiska metoder. Med hjälp av riskreduceringsplanerna kan vi snäva in arbetet och lokalisera vilka av de nya tekniker och materialen som forskas fram som vi ska fokusera på, förklarar Maja Halling, ledare för Mistra TerraCleans arbetspaket om analys gällande miljö och hälsa.

Zebrafiskembryon kan studeras

Mistra TerraCleans sex fallstudier fokuserar på tungmetaller i vatten, PFAS i vatten och luft, biofilm och bakterier i vatten och luft, läkemedelsrester i vatten, luftföroreningar samt mikroplast i vatten. Längst har fallstudierna om rening av PFAS samt minimering av läkemedel, inklusive dess intermediärer, från avloppsvatten kommit. Även i fallstudien om tungmetaller var riskreduceringsplanen användbar. Det finns planer på att zebrafiskembryon ska användas i de fortsätta ekotoxikologistudierna i en eller flera av dessa fallstudier.

– För att se om våra tekniker och material renar vattnet tillräckligt från föroreningar kan zebrafiskembryons utveckling studeras efter att embryona exponerats för det renade vattnet, berättar Maja Halling.

Arbetet med riskreduceringsplanerna koordineras av forskarna och experterna på livscykelanalys som är engagerade i Maja Hallings arbetspaket. De samlar in fakta och data och intervjuar forskare, aktörer och programpartners som är engagerade i fallstudierna. Maja Halling ser att planerna även ökar kommunikationen och diskussionerna om risk för människa och miljö inom Mistra TerraClean. Inte minst betydelsen av att alla inblandande ska vara uppmärksamma på tänkbara risker och för att samarbetet i dessa frågor ska öka mellan professioner och aktörer.

– Programmet är brett och det är lätt att snöa in på sin egen teknik. Samtidigt ser vi vikten av att prata samma språk och skapa en gemensam förståelse – forskare, experter och programpartners – emellan. Vi har nu initierat arbetet med riskreduceringsplanerna, fyller på med information allt eftersom det inkommer och ska snart leverera dem som ett hjälpmedel till ansvarig för respektive fallstudie, konstaterar Maja Halling.

Läs mer på www.mistraterraclean.com

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling