Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Mistra storsatsar på grön kemi

Grön kemi är målet för Mistras nya programsatsning. Ett konsortium med IVL Svenska miljöinstitutet i spetsen ska driva forskningsprogrammet som har designprocessen i fokus. Forskningen finansieras med 70 miljoner kronor under fyra år, och utgör därmed Mistras hittills största programsatsning.

Mistra har under flera år jobbat för att starta ett forskningsprogram kring grön kemi för att minska hälso- och miljöåverkan från kemikalier. En utlysning, som pågick vintern 2019 och som avslutades i mars, resulterade i två ansökningar. En internationell expertgrupp under ledning av svenske Peter Pärt – som under många år jobbat på hög nivå inom EU med forskning och kemikaliefrågor – har bedömt de konkurrerande programförslagen.

– Vi fick två väldigt kvalificerade ansökningar från olika konsortier. Det fanns liknande tankar i båda programförslagen, men vår expertgrupp bedömde att konsortiet med IVL Svenska miljöinstitutet var något bättre. Deras förslag hade en helhet som bättre motsvarade de kriterier som efterfrågades i utlysningen, säger Christopher Folkeson Welch vid Mistras kansli.

Bakom det vinnande programförslaget står ett forskningskonsortium, som förutom IVL Svenska miljöinstitutet, inkluderar Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Danmarks tekniske universitet, och svensk kemiindustri i form av Perstorp och Nouryon. Även forskningsinstitutet RISE ingår i konsortiet – det toxikologiska centrum som bildades i kölvattnet av Astra Zenecas nedläggning i Södertälje, Swetox, är numera en del av RISE.

– Forskningen inom toxikologi och miljötoxikologi kommer att bli en viktig resurs för programmet. Programmet kommer att hämta mycket kunskap baserat på erfarenhet från läkemedelsindustrin där verktygen inkluderar både laboratorieexperiment och datormodeller, säger Christopher Folkeson Welch.

Programmet, som har fått namnet Mistra SafeChem, ska utveckla nya kemikalier.  Redan på designstadiet av kemikalier ska man försöka minimera påverkan på miljön och på människor. Forskningen kommer att utgå från ett livscykelperspektiv. Även frågor som rör cirkularitet och policy blir viktiga för programmet, som ska utveckla metoder för effektiv hushållning av kemikalier med katalytiska system samt även ta fram en vision om säkra kemikalier i framtiden.

Den totala budgeten är 100 miljoner kronor under fyra år, varav Mistra står för 70 miljoner kronor och deltagande organisationer för 30 miljoner kronor. Det innebär att Mistra SafeChem är Mistras största enskilda programsatsning hittills. Stockholm Resilience Centre fick vid starten 2007 en större summa pengar, konstaterar Christopher Folkeson Welch, men det rörde sig om en centrumbildning.

– Satsningen är ett tydligt tecken på att kemi och hanteringen av kemikalier är en viktig del av Mistras miljöarbete framöver.

Verksamheten har kopplingar till flera pågående Mistra-program, bland annat Mistra Nanomaterials, Mistra Steps och Mistra TerraClean. Sammanlagt satsar Mistra hundratals miljoner kronor på dessa program. Med så stor sammanlagd finansiering finns, enligt Christopher Folkeson Welch, förutsättningar att på sikt skapa ett nytt excellenscenter eller att bilda en ny innovationsplattform.

– Mistra uppmuntrar och bidrar till ökad forskningssamverkan. Men konkreta initiativ som att bilda exempelvis ett excellenscenter måste komma från programmen själva.

Det nya forskningsprogrammet, Mistra SafeChem, kan tidigast vara igång kring årsskiftet 2019/20. Innan verksamheten kan starta ska Mistra teckna avtal med konsortiet och ett antal doktorander anställas.

FAKTA: Mistra SafeChem – Mistra hittills största programsatsning

  • Mål: Med hjälp av grön kemi utveckla nya kemikalier, och redan på designstadiet minimera hälso- och miljöpåverkan.
  • Deltagande organisationer: IVL Svenska miljöinstitutet, KTH, Stockholms universitet, DTU, RISE, Perstorp, Nouryon (tidigare Akzo Nobel Speciality Chemicals).
  • Budget: 100 miljoner kronor, varav Mistra finansierar 70 miljoner kronor
  • Programperiod: 2020–2023

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling