Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Mistra startar program om miljökommunikation

Mistras nya satsning på Miljökommunikation går till ett konsortium med sitt nav vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Med som partners finns även universiteten i Uppsala och Lund samt universitet i USA, Tjeckien och Australien. Det beslutade Mistras styrelse i juni.

Mistras styrelse valde programmet TRANSEC – Transformative environmental communication in wicked times: Reframing communication for sustainability, för stiftelsens programsatsning på Miljökommunikation.

Upprinnelsen till utlysningen, problemet som ska lösas, är det faktum att det idag finns gott om forskning om klimat och miljö men att den kunskapen inte alltid kommer till nytta och leder till förbättringar. Detta ska det nya programmet hitta lösningar på.

Verksamheten ska ledas från SLU där det redan pågår forskning om att kommunicera kunskap om miljö. Förutom SLU medverkar flera stora svenska och internationella universitet, bland annat University of Texas i Austin, Karlsuniversitetet i Prag och University of the Sunshine Coast i Australien. Därtill medverkar ett större antal svenska myndigheter, intresseorganisationer och företag, däribland fem medieorganisationer.

Mistras styrelses beslut följer utvärderingspanelens huvudsakliga rekommendation. Panelen framhåller att TRANSECs ansökan har utmärkt sig när det gäller graden av förberedelse, balansen mellan samproduktion och hållbarhetsdimensioner samt skärpan i sin approach och hur organisationen är uppbyggd. De skriver att den samhälleliga nyttan övertygar och programmet erbjuder ”good value for money”.

Programmet ska i sin första fas löpa över fyra år och omfattar högst 54 miljoner kronor från Mistras sida och därtill sex miljoner i extern finansiering. Programmets namn är ännu inte bestämt, det uppdras till Mistras VD att göra i samråd med det nya programmet. VD ska också se till att utvärderingspanelens rekommendationer beaktas, samt att motfinansieringskravet blir uppfyllt.

– Vi är jätteglada att vi har fått ansvar för Mistras forskningsprogram om Miljökommunikation. Det ger oss en unik möjlighet att göra skillnad inom akademin och i samhället i stort och därigenom stödja Sveriges omställning till ett hållbart samhälle, säger Anke Fischer, professor i miljökommunikation på SLU och tilltänkt som programchef för TRANSEC.

Enligt henne har programmet som  mål är undersöka hur kommunikation förstås och utförs i Sverige och internationellt.

– Miljökommunikation betraktas ofta bara som överföring av information där man utgår från att om folk bara hade tillräcklig information skulle de ändra sina beteenden.

Istället hoppas de kunna sprida en bredare förståelse av kommunikation där kommunikationen  inte begränsas till dem som traditionellt har betraktats som experter, utan också inkluderar till exempel konstnärer, företag, markanvändare och den bredare allmänheten.

– Vi har lyckats sätta samman ett fantastiskt konsortium som utöver akademiska partner också inkluderar 28 samhällsaktörer, som täcker in en bredd av miljö- och hållbarhetsperspektiv – från klimataktioner till naturvård, jakt och lantbruk, och från den lokala till den nationella och internationella nivån. Vi ser enormt mycket fram emot detta samarbete!

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling