Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-10-28

Mistra Sport & Outdoors spränger gränser i lärandegrupper

Målet är ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Vägen dit genomsyras av samverkan och delaktighet. Inom forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors jobbar representanter från forskning, organisationer, näringsliv och myndigheter tätt samman i lärandegrupper för att ta sig an gemensamma utmaningar.

De stressade föräldrarna som skjutsar sina barn till innebandyträningen. De engagerade ungdomarna inom ridsporten. Friluftsälskarna som vandrar i skog och mark. Maratonlöparna. Och de skanderande fotbollssupportrarna som samlas på arenor. Forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors har som mål att skapa en hållbar rörelse inom idrott och friluftsliv. För att lyckas behöver de nå alla engagerade.

För att nå alla engagerade krävs perspektiv och samverkan mellan aktörer. Och för att få allas perspektiv i omställningen arbetar programmet med lärandegrupper där forskare och praktiker tillsammans utforskar och testar lösningar.

– Miljöfrågan är en komplex utmaning som inom idrotten och friluftslivet berör många aktörer. Lärandegrupperna bygger på forskningsbaserad kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap, att mixa perspektiven tror vi skapar bättre förutsättningar för att ta oss an utmaningarna och hitta lösningar, säger Christina Frimodig, samverkansledare inom Mistra Sport & Outdoors.

Mistra Sport & Outdoors utgår från sex olika teman: kunskap och omvandling, hållbara transportlösningar, hållbar användning av mark och vatten, material och hållbar utrustning, hållbara evenemang samt beteenden, styrmedel och utveckling. Till varje tema finns lärandegrupper kopplade. Inom forskningstemat hållbar användning av mark och vatten finns dessutom mer specifika grupper för kust-, fjäll- och urban miljö. Totalt rullar tio lärandegrupper som arbetar efter specifika utmaningar.

Lärandegruppens arbete har lett till flera projekt

I lärandegruppen för kunskap och omvandling sitter bland andra Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och Carl-Johan Thorell, som arbetar med utbildningsfrågor på Riksidrottsförbundet och har en bakgrund som lärarutbildare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. De berättar att de ägnat mycket tid till att spetsa den utmaning de arbetar för att finna lösningar på. Frågeställningen de arbetar efter är: Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling? De har också lagt mycket tid på att utforska lärandegruppens kompetenser, dela med sig av sina specifika kunskaper, perspektiv och aktuella frågor i deras vardag. Idag, ungefär ett år efter att lärandegruppen bildades, har de flera projekt och studier på gång.

– Vi på Riksidrottsförbundet arbetar nu med att utveckla en utbildningsplattform med miljöfokus som vänder sig till hela idrottsrörelsen. Vi utvecklar även ett miljönätverk där cirka 20 idrottsförbund deltar. För att förstå deras utmaningar och perspektiv har forskare inom Mistra Sport & Outdoors nu en forskningsstudie där de bland annat har djupintervjuat förbunden och följer vårt arbete. Och samtidigt som vårt arbete inom förbundet pågår kan jag bolla idéer i lärandegruppen, berättar Carl-Johan Thorell.

Susanna Hedenborg fyller i:

– Lärandegruppen har också initierat en kurs för idrottslärare med miljöfokus på Högskolan Dalarna genom Erik Backman (forskare vid Högskolan Dalarna, reds, anm.) som också sitter med i lärandegruppen. Många idrottslärare vill ha redskap för att arbeta mer aktivt med detta. Kan vi nå lärare som i sin tur når elever i skolan sätter vi igång en viktig hållbarhetsprocess.

Och Carl-Johan Thorell tar vid:

– Vi har diskuterat vad inom idrotten och friluftslivet som kan beforskas. Exempelvis hade jag en dragning för lärandegruppen med exempel från idrotten där man påbörjat ett hållbarhetsarbete med miljöfokus. Då föddes en idé om att intervjua de som kommit igång, vilka framgångsnycklar de har att dela med sig av. Det var du Susanna som såg kopplingen och det är ett exempel på när vi som arbetar med utövarna lyfter vårt arbete och forskarna kan ta det ett steg vidare.

– Att formulera våra utmaningar var en lång process och intressant för mig som forskare att följa. Det fick ta tid och ledde till att alla känner sig delaktiga i de utmaningar vi formulerat. Det är jag tacksam för, berättar Susanna

I början träffades deras lärandegrupp en gång i månaden. Nu när flera initiativ och projekt är i rullning träffas de mer sällan. Nyfikenhet och tid lyfter Susanna Hedenborg som framgångsfaktorer för deras arbete. Carl-Johan Thorell lyfter vikten av att ha gruppen som bollplank under tiden som saker utvecklas ute i de olika organisationerna.

– Till exempel fick vi se embryot till kursplan och komma med inspel för kursen på Högskolan Dalarna. Jag har i min roll också kunnat dela med mig av mitt nätverk och skapa kontakter mellan forskare och civilsamhället. Vi hjälper varandra att kratta manegen och öppna dörrar, förklarar han.

– Mötena är en energikick, man går från dem rikare varje gång, säger Susanna Hedenborg.

Grupperna leds av en facilitator

Innan lärandegrupperna inom Mistra Sport & Outdoors bildades fick nyckelaktörer inom programmet föreslå organisationer och representanter till grupperna. När ett visst perspektiv inom en lärandegrupp har saknats har personer med den kompetensen tillkommit. Exempelvis har det inom lärandegruppen kunskap och omvandling tillkommit en idrottslärare under resans gång.

Grupperna arbetar efter en viss struktur som går ut på att planera, studera, innovera, testa och implementera och befinner sig nu i olika faser, berättar samverkansledare Christina Frimodig.

– Vissa är i planeringsstadiet, medan andra grupper har börjat innovera. Gemensamt för alla grupper är att de känner att de nu forskar om rätt saker, att forskningen anpassas efter ett verkligt behov.

Att sammanföra personer från en bred palett av verksamheter, med ibland vitt skilda perspektiv på en utmaning, är dock inte alltid enkelt. Varje lärandegrupp har en facilitator, en betydelsefull roll för att få det att fungera, berättar Christina Frimodig.

– Det kan finnas ojämlik maktbalans, man kan arbeta efter olika logiker och man är van vid snabba respektive långsamma processer och arbetssätt. Kommunikation är mycket viktigt. Det roliga är att i de grupper jag har varit inne i har man verkligen lyckats skapa en stämning av delaktighet. Målet om att skapa en hållbar rörelse är ett kitt som håller oss alla inom programmet samman.

Mistra Sport & Outdoors lärandegrupper:

  • Består av representanter från forskning, organisationer, företag och myndigheter som tillsammans arbetar utifrån specifika utmaningar framtagna inom forskningsprogrammet.
  • Gruppernas arbete följer en basstruktur som går ut på att planera, studera, innovera, testa och implementera.
  • Varje grupp har en facilitator som stöttar gruppens förmåga att låta allas röster komma till tals och bidra.
  • Facilitatorerna möts med jämna mellanrum och utvärderar arbetet.Två gånger per år hålls programmöten där alla lärandegrupper, och även de forskare som inte deltar i någon lärandegrupp, träffas.
  • Mistra Sport & Outdoors håller även på att skapa en kommunikatörsgrupp där kommunikationsrepresentanter från olika organisationer delar kunskap.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling