Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-06-23

Mistra släpper rapport om kopplingen mellan biologisk mångfald och det finansiella systemet

Det finns ett akut behov av forskning för att identifiera det skadliga sambandet mellan den globala ekonomin och förluster av biologisk mångfald. Och, mest kritiskt, forskning om de åtgärder som kan vidtas för att bryta sambandet. Det är budskapet i Mistras nya rapport om biologisk mångfald och det finansiella systemet.

Hur ska finanssektorn investera i en riktning som gynnar och stärker den biologiska mångfalden? Mistra har identifierat detta som ett forskningsområde i behov av finansiering och arbetar därmed med en kommande utlysning, som preliminärt öppnar i höst. Som en del av Mistras forskningsinitieringsprocess har en internationell expertgrupp fått i uppdrag att skriva en bakgrundsrapport om området – Aligning Markets with Biodiversity.

– I möten med Mistras kapitalförvaltare blir det allt tydligare att biologisk mångfald nu ses som en avgörande fråga när det gäller hållbara investeringar. Samtidigt saknas kunskap om vad som bör och kan mätas, och osäkerheterna när det gäller data är stora. För att främja den biologiska mångfalden globalt och vända trenden när det gäller artförluster krävs en transformation av det finansiella systemet. Systemet måste förflyttas från investeringar och subventioner som utarmar naturen till ett läge där naturens mångfald och resurser värdesätts och nyttjas hållbart. Flera nya initiativ är på gång inom finanssektorn för att frågan ska vägas in vid investeringar, men bedömning och kvantifiering av biologisk mångfald är komplext och vi på Mistra ser att här finns ett behov av forskning och innovation, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Bakgrundsrapporten släpps i samband med Mistra Dialog-webbinariet The Missing Link – Biodiversity and our Financial System den 23 juni klockan 10.00. Expertpanelen som skrivit rapporten består av Simon Zadek, Finance for Biodiversity, Charlie Dixon, Vivid Economics, Andreas Merkl, Finance for Biodiversity, Mia Pantzar, självständig policyanalytiker, Thomas Kastner, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre och Nataliya Tkachenko, Sustainable Finance Programme, University of Oxford.

– För att biologisk mångfald ska vara en hållbar grund för den globala ekonomin måste vi bättre förstå dess dynamik – idag och i framtiden. För att bygga denna förståelse krävs det att vi stödjer innovativ forskning som förenar och tillämpar den främsta kunskapen om ekonomi, finans, biologisk mångfald och datavetenskap. Den här rapporten framför exakt en sådan forskningsagenda, som vi hoppas kommer stärka utvecklingen av morgondagens biodiversitetsvänliga ekonomi, kommenterar Simon Zadek, ordförande för Finance for Biodiversity Initiative, som har lett arbetet med bakgrundsrapporten.

Rapporten Aligning Markets with Biodiversity konstaterar att sambandet mellan biologisk mångfald och den globala ekonomin snabbt ökar i betydelse för politiska beslutsfattare och marknadsaktörer. Intresset är förknippat med en insikt om klimatkrisen, den växande uppfattningen om vikten av naturens bidrag till vår ekonomi och allt skörare ekosystem. Expertpanelen skriver att det ökande intresset har förstärkts ytterligare av både vetenskapliga och populära narrativ om coronapandemin som ett exempel på vårt problematiska förhållande till naturen.

Författarna lyfter också fram betydelsen av att undvika oönskade och oförutsedda effekter av det finanssektorns ökade fokus på biologisk mångfald. Här är det viktigt att parallellt öka kunskapen om effektiviteten i bevarandeåtgärder via reglering, styrning och policyutveckling nationellt och internationellt.

Bakgrundsrapporten betonar särskilt vikten av:

Korrekt fungerande marknader för biologisk mångfald som ett transformativt verktyg för förändring.

Att stärka aspekter av biologisk mångfald i finansiellt beslutsfattande, i syfte att styra globala finansiella flöden från negativa till positiva effekter för den biologiska mångfalden.

Robusta, standardiserade och verifierbara uppgifter som både återspeglar effekterna för den biologiska mångfalden och är tillgängliga för finansbranschen.

Effektiv styrning av marknader som berör biologisk mångfald, för att säkerställa att de ökar värdet för pågående arbete för bevarande och återställande av biologisk mångfald.

Inspelning från webbinariet The Missing Link

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling