Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-06-17

Mistra REES programchef förstärker delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen har utsett fyra nya ledamöter till delegationen för cirkulär ekonomi. En av dem är Mattias Lindahl, programchef för forskningsprogrammet Mistra REES och professor vid Linköpings universitet. Han hoppas kunna bidra med kunskap om systemperspektiv, resursfrågan och det internationella standardiseringsarbetet som nu pågår.

Förutom att delegationen stärks med fyra nya ledamöter inrättas delegationen för cirkulär ekonomi även som ett särskilt beslutsorgan hos Naturvårdsverket från och med hösten. Mattias Lindahls förhoppning som ny ledamot är kunna bidra med ett mer övergripande systemperspektiv, utifrån sin erfarenhet från tvärdisciplinär forskning och samarbete med företag som arbetar för ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle.

– Cirkulär ekonomi handlar om mer än att minska vår miljöpåverkan. I grunden handlar det om att skapa ett bättre samhälle och vi måste i högre grad än vi gör idag se det som en närings-, finans- och arbetsmarknadspolitisk fråga. Vi behöver kunna hantera flera perspektiv samtidigt och balansera dessa mot varandra. Det går inte att bara fokusera på att till exempel produkten ska vara cirkulär, det måste också finnas ett system som möjliggör detta – som i sin tur kostar resurser – och även en marknad som är intresserad av produkten, säger Mattias Lindahl.

Han lyfter vikten av att inte enbart se omställningen som en fråga om att skapa mer cirkulära lösningar, utan också mer resurseffektiva lösningar. Annars finns en risk att vi skapar lösningar som visserligen kan vara cirkulära men där system för att hantera dem kräver stora resurser, vilket bidrar till att den totala kostnaden blir sämre än idag.

Kräver nationellt och internationellt samarbete

För närvarande är Mattias Lindahl ordförande för den svenska arbetsgruppen TK 616 inom SIS (Svenska Institutet för Standarder) som speglar det internationella standardiseringsarbetet inom ISO (International Organization for Standardization) gällande cirkulär ekonomi. Som en del i det är han mycket aktiv i arbetet med ett av de kommande internationella standarddokumenten ISO/WD 59004 Circular economy — Framework and principles for implementation, där en viktig del är just att definiera begreppet cirkulär ekonomi. Mattias Lindahl utformar bland annat standardens texter och har tidigare lyft vikten av olika begrepp och kommunikation för förändring. Han hoppas som ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi kunna lyfta in kunskap från det internationella standardiseringsarbetet.

– Min ambition är att aktivt medverka och försöka lyssna in så mycket som möjligt av den stora kunskapen som finns i Sverige och i andra delar av världen. Det är viktigt att vi inte försöker bygga upp något parallellt system här i Sverige. Frågorna om cirkulära och mer resurseffektiva lösningar kräver samarbete, inte bara inom Sverige utan även internationellt. Därför vill jag lyfta fram vikten av att vi aktivt deltar i det internationella standardiseringsarbete kring cirkulär ekonomi som pågår just nu, inom till exempel ISO.

Vad ser du som den största utmaningen gällande omställningen till en cirkulär ekonomi?

– Många brukar lyfta fram teknik som den stora utmaningen men där håller jag inte helt med. Mycket av utmaningen för att nå ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle ligger i de redan existerande samhällsstrukturerna som är anpassade för en linjär ekonomi och i de tankesätt som strukturerna styr. Exempel på dessa strukturer är existerande lagstiftning och beskattning av råvaror och arbete, vilket generellt sett gynnar ett linjärt tänkande. Även hur vi har organiserat våra företag och offentlig sektor är hinder då vi ofta bara fokuserar på lägsta kostnad här och nu och inte över tid. Detta påverkar även våra beteenden – vi har lärt oss att nya produkter alltid är bättre än gamla, vilket generellt inte behöver vara sant. Det tar tid att lära gamla hundar att sitta och att ställa om våra tankesätt så de blir mer cirkulära och resurseffektiva kommer att ta lite tid.

På vilket sätt kommer forskningsresultat från Mistra REES att komma till nytta i din nya roll?

– Som aktiv i ett Mistraprogram har man även glädjen att tillhöra Mistrafamiljen som består av många framstående forskningsprogram som utvecklar mängder av viktig kunskap för att vi ska kunna nå ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle. Min ambition är därför att inte bara lyfta in Mistra REES värdefulla resultat i detta arbete utan även kunskap från de andra Mistraprogrammen och andra forskningsprojekt som pågår nationellt och internationellt.

Förutom Mattias Lindahl är de nya ledamöterna i delegationen Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter, Caroline Andermatt, vd för Myrorna och Tony Clark, vd för Avfall Sverige. De nya ledamöterna har valts in eftersom de har fokus på de materialströmmar som regeringen prioriterat i strategin för cirkulär ekonomi, skriver regeringen.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling