Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2021-04-22

Mistra planerar utlysningar inom biologisk mångfald och hav

Mistra arbetar kontinuerligt med omvärldsanalys för att identifiera nya möjliga forskningssatsningar. För närvarande är det två områden som Mistra undersöker djupare – biologisk mångfald kopplat till vårt ekonomiska system samt det marina ekosystemet och verksamheter till havs. Målsättningen är två utlysningar före årsskiftet.

Inom Mistras process för nya forskningssatsningar analyseras miljöområdet och samhällsutmaningar kontinuerligt för att hitta kunskapsluckor där forskningsfinansiering fyller ett viktigt behov. Biologisk mångfald och hav är de fokusområden som Mistras medarbetare med hjälp av experter nu utreder mer grundligt.

Som en del av analysen av området biologisk mångfald och åtgärder för att vända förlust av livsmiljöer initierades projektet InsectGapMap. En av slutsatserna i projektet var att det saknas kunskap om hur bevarandeåtgärder kan implementeras med brett socialt och politiskt stöd.

Projektet blir en del av underlaget när en internationell expertgrupp nu har tillsatts för att arbeta med en bakgrundsrapport – med särskilt fokus på biologisk mångfald kopplat till vårt ekonomiska system.

– Vi vet utifrån vår unika position som både forskningsfinansiär och kapitalägare att det finns en begynnande insikt om biologisk mångfald hos kapitalägare och kapitalförvaltare, och en stor efterfrågan på verktyg och kunskap. Vi behöver styra om investeringsflödena så den biologiska mångfalden förstärks globalt och genom denna kommande utlysning hoppas vi bidra till kunskapsutvecklingen, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Målkonflikter och AI

Hon pekar på den omtalade rapporten Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services från IPBES som visar på en akut situation gällande flera arter globalt. I början av 2021 kom också rapporten The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review som synliggör kopplingen mellan vårt ekonomiska system och biologisk mångfald.

– Naturen är vår mest värdefulla tillgång. Samtidigt visar rapporten att vi på ett fundamentalt sätt misslyckats med att förstå och uppskatta det. Rapporten lägger stort fokus på behovet att tillmäta naturen det värde som den besitter och består av. Det tror vi kan få stor betydelse i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden framöver.

Linda Bell nämner artificiell intelligens, AI och realtidsdata som potentiellt viktiga verktyg. Och utmaningen gällande biologisk mångfald är tätt sammanlänkad med andra miljöutmaningar som klimatförändringar och konsumtionsmönster.

– Biologisk mångfald belyser likt klimatomställningen betydelsen av en rättvis omställning och hur olika miljöutmaningar måste hanteras parallellt. Det är ständiga målkonflikter där det kan handla om att ta naturen i anspråk för att klarar försörjningen för dagen och samtidigt bevara den miljö man på lång sikt är beroende av. Det är frågor vi hoppas att ett kommande forskningsprogram kan ta sig an, säger Linda Bell.

”Många av havsproblemen kvarstår”

Gällande havsområdet pågår det en hel del på forskningsarenan, inte minst inom EU med anledning av FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Under våren publiceras en rapport med fokus på öppet hav och det marina ekosystemet som Mistra har beställt. Den beskriver utmaningar, betydande näringar till havs samt ger en översyn av pågående forskningsinitiativ och andra aktiviteter inom Sverige och EU.

– Vi kan konstatera att det har bedrivits mycket forskning gällande havsfrågan, inte minst om Östersjöns miljöproblem. Trots det kvarstår många av problemen, och därför gör vi bedömningen att det krävs en ny satsning, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra. Havet är också tätt länkat till andra utmaningar som energiförsörjning och klimatförändringar.

Även inom detta område tillsätter Mistra en expertgrupp, för att med utgångspunkt i rapporten, ge råd och rekommendationer om hur en utlysning kan utformas. Inriktningen är tänkt att bli på öppet hav runt Sverige, med fokus på de verksamheter och miljöproblem med koppling just till havs.

– För att adressera de viktiga frågorna vill vi inte avgränsa för mycket. Ett område vi tänker oss handlar om utmaningar och möjligheter gällande hela ekosystemet – havsnäringarnas påverkan och förutsättningar, politik och regleringar samt data och teknikutveckling för övervakning, berättar Thomas Nilsson.

Vill du veta mer kontakta:

Linda Bell, programsvarig Mistra på linda.bell@mistra.org

Thomas Nilsson, programansvarig Mistra på thomas.nilsson@mistra.org

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling