Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-01-10

Kommande utlysning om hållbar och säker tillgång på innovationskritiska råvaror

Elektrifieringen och digitaliseringen förutsätter tillgång på metaller och mineraler. Samtidigt innebär det ökande behovet ingrepp på miljön och riskerar att orsaka målkonflikter. I början av 2023 kommer Mistra att öppna en utlysning med fokus på hållbar och säker tillgång till innovationskritiska råvaror.

Mistra kommer att öppna en utlysning inom innovationskritiska råvaror för en fossilfri framtid. Utlysningen ska omfatta ett forskningsprogram med en budget på högst 20 MSEK över en period på fyra år. Utlysningen planeras att öppna i början av 2023.

Syftet med en kommande forskningssatsning är att med ett miljöstrategiskt perspektiv identifiera risker och möjligheter avseende tillgången till metaller och mineraler som anses kritiska för en hållbar omställning av samhället. Forskningsprogrammet ska använda sig av ett systemperspektiv för att analysera och bidra med lösningar på intresse- och målkonflikter som kan uppstå kring nyetablering, expandering och återvinning av innovationskritiska råvaror. Det nationella fokuset bör kompletteras med en internationell utblick.

– Det finns både kunskapsluckor och kommunikationsbrister kring exploatering av mineralresurser, på hemmaplan och internationellt. Vi hoppas att vår kommande forskningssatsning ska öka förståelsen för behovet av dessa råvaror, samt de potentiella miljöproblem och målkonflikter som elektrifieringen och digitaliseringen kan ge upphov till, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra.

Beslutet från Mistras styrelse om en kommande utlysningen grundar sig på en rad dokument från olika instanser, bland annat Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability och New Techniques for Assessing Critical Raw Material Aspects in Energy and Other Technologies.

SSF:s närliggande utlysning

Mistras satsning på forskning kring innovationskritiska råvaror kommer samtidigt som området uppmärksammas genom ett projekt på IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, en utlysning av nya forskningsmedel hos Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och ett nyligen publicerat betänkande av utredningen om en tryggad försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyste den 10 januari 2023 den närliggande utlysningen ”Svenskt centrum för strategiska metaller och mineral – MRC MetMin” på 60 miljoner kronor. Forskningen ska vara kopplad till prospektering och/eller processutveckling av metaller och mineral som är innovationskritiska, nödvändiga för grön/smart omställning, sällsynta, av bristande tillgång eller inte bör handlas från konfliktzoner. Målet är att samla ledande kompetens för att göra vetenskapliga genombrott och tekniksprång under en sexårsperiod. Mer information finns på hemsidan, strategiska.se.

Se mistra.org och anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att se när den kommande utlysningen öppnar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling